BARO A LAWAG

 

Da Esoj Ken Airam Iti Baro a Lubong

1.  NALAMIIS idin ti umappuyot a pul-oy ti angin-amianan iti sibubukel a rehion ti Ilocandia.  Desiembre ngaminen, ket umukuoken ti lam-ek nga umarakup a kasla makipagmaymaysa iti panangsarabo iti espirito ti paskua.

     Ti oras:  2135pm;  aldaw:  Domingo;  tawen:  2054

     Iti di unay nalatak nga ili a San Juan, La Union— adda agassawa nga aglingling-iten iti bannogda a magmagna.  Ti babai ket nakaabungot iti tuallia, madlaw ti pakka-pakkang a panagnana.  Masikog!- ket agpaspasikalen ti tianna.  Kakuyogna ni lakayna a mangas-assibay kenkuana.  Ngem kasla di umanay ti nabatbati a pigsada a dumanon iti nawatiwat pay a kilometro a ‘yan iti kaasitgan nga ospital.

     Ti lalaki ket managan Esoj, kaputotan dagiti tartaraudi a karpintero iti daytoy a panawen nga aw-awagan dagiti Ingles a Humane Technology Era (THE).  Apsay ti buokna a tumingtinggaw iti kinangisitna.  Ti kudilna ket maris iti daga.  Kasla kanayun a nakasipot ti timmingraraw a matana.  Di makuna a suriab ngem di met makuna a natundiris ti agongna.

     Ti asawana ket ni Airam, kayumanggi a Venus iti kinapusaksakna a nupay kasadon ngem kasla agruprupa pay laeng a balasang.  Mayat ti lunglung-ayna ti umallo-allon a pangatiddogen a nangisit a buokna, nangruna no pal-idan ti nalamiis nga angin ti rabii.  Ket nupay mangurkuret ti bibigna iti rigatna, ngem no ikaemna ket saan a makapaglibak dagiti dua a pino a kallid iti agsungbangir a pingpingna.

     Addan umar-arruyoten iti luppona, mangipasimudaag nga aniaman a kanito ket agpasngayen.

     Nagtimekda iti maysa a mansion (ta saanen a kabaelan pay ni Airam ti kasasaadna), ngem awan ti mangipangag kadakuada.  Kasta met laeng iti sumaruno a pinagtimkanda.  Awan ti mangilukat iti ruangan dagiti komunidad a maibilbilang iti addaan.

     Saan laeng a kapsuy ken bannog ti mangparigat kadakuada, agramanen ti panangiyaleng-aleng kadakuada dagiti nangato a tattao.

     Imbag ta nakakitada ti maysa nga air taxi a nairana a nagsardeng iti asidegda.

     “Itulodnakami koma iti ospital.  Agpasngayen ti asawak!”  Impakaasi ni Esoj.  Ngem nagsarimadeng ti driver idi makitana ti kasasaad ni Airam.  Ummuna a simmiplot iti panunotna ti panakamantsa ti tugaw ken panagangot ti luganna.

     “Apay ngamin a pinarigatyo ti bagiyo iti panaganakyo, dikay’ pay la nagpaaramid dita life sanctuary ti SFLU (San Fernando, La Union),”  kinunana ket pinangatona sana pinasayabsab ti luganna.

     Iti mariribukan a panunot ni Esoj, simmingit iti isipna ti dimmur-asan ti human technology sipud idi naduktalan ti panakaurnos ti human genome (lima a tawenen ti napalabas).  Mabalinka ti maaddaan iti bukodmo a dara ken lasag nga anak uray lupes babaen iti maaw-awagan itan a Fallopa.  Panakaagas ti amin a klase ken kita a sakit a nagtaud iti tawid, virus ken bacteria babaen iti gene therapy.  Ken ti kaudian, ti damagna itay napalabas nga aldaw, a ti tao ket saanen a agbaket/aglakay, ken agbiag nga awan patinggana ditoy rabaw iti daga maigapu iti panakatakkuat iti Human Advance Cloning (HAHC).

     Ngem kadagitoy a gundaway, napatpateg ti biag ken salun-at ti asawa ken ti agbalin nga anakna.

Ti Panakaipasngay ni Sheus

2.  DI napupuotan da Esoj ken Airam ti panagsardengda iti maysa a kubikulo— maysa a box-type a pagturogan dagiti umili a maibilang iti komunidad nga awanan.

     Nagtuktok ni Esoj.  Ket nalukatan ti ruangan.

     “Makidaguskami koma!  Masikog ni baket ket agpasngayen,” impakaasina.

     Nakigtot ti uppat a marigrigat matmaturog ditoy, nangruna idi makitada ti kasasaad ni Airam.  Sidadaanda a nangpastrek.

     “Ala, agiddaka, siak ti mangidalan.  Maysaak a tartaraudi a mammaltot a linipaten ti baro a panawen.  Sika ngatan ti maudi a pagserbiak.”  Kinuna ti baket a managan Shalom.

     Timmungpal ni Airam. 

     Iti nakersang ken nakuretret nga ima ni Shalom, nainayad ti addaan ritmo a garawna.  Agingga iti dayta nga agalas dose iti rabii, bimmallaet ti maysa nga ibik ti maladaga.

     UHAAA!!!  UHAAA!!!

     Ti maladaga ket addaan iti narimat a mata.  Nakaskasdaaw nga idi naisarang iti lawag ti opticfiber lighter ket binalkot ti raniag ket nagandap.  Idi makita ni Shalom ken dagiti kakadduana iti kubikulo, dida napuotan ti panagtedted dagiti luada, daytoy ket maigapu iti kinaragsak iti barukongda a dida mailawlawag no apay.   Kasla limmag-an ti dagensen a rikriknaenda. 

     Tunggal maysa, manipud kadagiti kaarrubada a kubikulo ket immayda.  Kayatda kano kitaen ti naisangsangayan a lawag iti kubikuloda.  Ket tunggal maysa nga umasideg ket dida malapdan ti umapros iti maladaga, ket agluada iti ragsak.

     “Ania ti ipanaganmo?”  Saludsod ni Shalom.

     “Kuna ti maysa a parsua a nagparang iti tagtagainepko, panaganak kano ti Sheus… ta isu ket ari ti tattao a manglawag iti sangalubongan.”

3 A DEKADA TI NAPALABAS

Dagiti Umili Iti Tallo a Komunidad

3.   UMUNA a nakitak ni Sheus iti maysa a biahe ti lugan nga airbus 18 a nagrubbuat idiay SFLU.  Agtrabtrabahoak ditoy kas senior engineer iti Recycling Department ti siudad.  Kaguddua oras nga agbiahe ti luganmi nga agpalaud iti kapartak a 100 mi/hr.  Iti Freedomship 10 ti destinasionna— ditoyak met nga agnanaed.

     [Iti Freedomship 10 a ‘yanko, agarupkami iti 50,000 nga agnanaed ditoy— kaadduan ket dagiti padak a maibilang iti komunidad a kalkalainganna.  Nangagas daytoy iti adu unayen a tao iti daga ta ditoy nga agnanaed dagiti komunidad a maibilang iti addaan nga agnanaed iti mansion ken awanan nga agnanaed met kadagiti kubikulo.

     Addaan iti pagadalan, ospital, shopping mall, pasilidad ti isports, sine, nightclubs, restawran ken golf range.  Addaan iti sangapulo a kadsaaran nga iti kangatuanna ket ti Freedomport a ‘yan ti duapulo nga airbus, lima nga eroplano ken sangareprep nga aircar.  Maibilang ti Freedomship kas maysa a siudad.]

     Awan pakpakaunana ti itatakder ni Sheus iti tengngami nga agarup limapulo a pasaheros iti airbus;  addan sangapulo a minutos a nagrubbuat ti luganmi.  Nakaarwat iti nasileng a bestido, padak nga atiddog ti buokna.  Saan a kas kadagiti dadduma a dumerderosas ti magnolia a kudilda, maris-langit ti matada, ken makunkuna a perpekto ti tundiris ti agongda.  Ammok lattan, iti umuna a kitak kenkuana;  a kas kaniak— birhen pay ti urnos ti DNAna.

    Ti langana ket di maibilang kadagiti addaan ta dakkel ti gidiat iti langada kadagiti awanan ken kalkalaingan.  Iti pisikal, dagiti umili ti addaan ket nabusnag ken natinggaw ti awrada, dida bumaket ken lumakay ta kanayon nga agtutubo ti langada- nupay nataengandan. Daytoy ket gapuen met laengen iti kinalikagumda a gene therapy wenno gene engineering a maipakat iti bukodda a bagi.  Dagiti lalaki ket addaan iti pammagi a kas kenni Achilles;  rupa a kas kenni Adonis;  ken sex appeal a kas kenni Don Juan de Marco.  Dagiti babai ket addaan iti libnos iti rupa a kas inpinta ni Leonardo deVinci;  pammagi a kas inkitikit ni MichaelAngelo;  ken pangngawis a kas inladawan ni William Shakespear.

Ti Kasaba Iti Airbus 18

4.  SAKBAY a nangkasaba ni Sheus iti tallaong, inpalikmotna pay kadakami ti panagkitana, diak ammo ngem kasla timmadem dagiti matana iti panangsipotna.  Bigla a nagsao iti balikas a kasla awan pakpakadana.

     “Apay a kalikagumanyo ti napudaw ken nabusnag a langa iti kudil?  Napintas ken natarakitayo met iti langatayo a kas maysa a tipikal nga Ilocano.  Apay a kayatyo a baliwan ti nakaparsuaanyo?”  Ket saggaysa a kasla perngennakami manen.  “Ibagak kadakayo, saan a ti langa ti napatpateg iti idadanon iti biag nga awan patinggana.  Ti amin nga adda iti bagitayo ita ket agrupsa.  Daytoy pisikal a bagitayo ket mabannog ken matay.  Napatpateg ti linaon ti puso ken panunot a nasantuan ti idardariragna.  Isu koma ti pagbiagantayo!”

     Adda nariknak a danag iti prangka a panangiyeb-ibbetna iti balikas.  Kasla awan kabutengna nupay nagkaadu dagiti mestiso ken mestisa (dagiti nabaliwan ti langada babaen iti gene therapy).  Ipatiliwdanto la ngata kadagiti panakabagi ti linteg.

     Ngem pudno met ketdi ti ibagbagana— nga adun ti nangbaliw iti pudpudno a langada babaen iti wagas ti gene therapy ken engineering.  Ta uray napugot ti pulida, ngem babaen iti panangitipon iti genesda iti napudaw a puli ket agbaliw a naminpinsan ti langada.  Kaslada ‘tay singkamasen a naukisan. 

     [Ti panakaurnos ti human genome babaen iti gene therapy, ti maysa a pasiente ket maiserrek iti maysa a kasla vacuum nga aparato.  Iti panaka-iserrekna, mairelaks dagiti lasag, taba ken dagiti nanguneg.  Ket babaen iti electric pulse, masimpa dagiti kuretret, abot-abot a paset ti kudil ken dagiti problema a sakit iti uneg ken rabaw ti bagi.  Ket babaen iti naiprograma a langa a kalikagum, isunto metten ti maiserrek iti bagi.  Ti lasag ket pumudaw ken kuminis, agbaliw ti kolor ti mata.  Ket makaliklikton iti sakit maigapu iti panakaparigta kadagiti nanguneg a mangpatanor kadagiti natural a kemikal ken protina ti bagi.  Ngem masapul nga aramiden daytoy iti tunggal sangapulo a tawen tapno maliklikan ti panagkuretret ti kudil.  Ngem di mabalin nga aramiden daytoy iti mamitlo a daras.]

     Ti sakit a panaglakay wenno panagbaket nga agtungpal iti patay ket maagasan babaen iti genetic engineering iti DNAna, ket maaramid laeng daytoy babaen iti Human-Advance Cloning. 

     [Baliwan dagiti geneticist ken molecular biologist ti genes ti tao babaen iti panangitiponda iti enhance-DNA iti orihinal a DNA ti tao.  Ti enhance-DNA ket addaanen iti bukod nga bacteria ken protina nga agserbi kas immunizers ken anti-oxidants a mangsukat wenno mangbiag manen kadagiti agpukaw nga amino acids ken protina iti bagi.  Umun-una a maguddua ti DNA babaen iti restriction enzymes ket itiponda ti enhance-DNA babaen iti DNA ligase.  Ti nabaliwanen a DNA ket agparnuayton  ket umado, agbalin a sell ti tao ket iti uneg iti maysa a lawas, addan ti baro a tao:  a ti boses, ugali, rikna, ken dadduma pay ket awan nagbaliwanna manipud iti orihinal a tao.  Ti laeng langa ti tao a pimmintas wenno timmaraki ti nagbaliw… ngem kunaenda latta daytoy a perfect living replica.  Ngem laeng, masapul a saanen a mariing ti nagtaudan ti orihinal a DNA, ti baro a produkto a tao ti mapalubosan nga agbiag ken agwaywayas, nga isu met daytoy ti kalikagum ti nakaisayangkatan ti operasion.]

     “Liklikanyo dagitoy managinkukuna a ragsak, ti ipaayna a linglingay ket kawaw.  Addaantayo iti puso a mangsappuyot iti ayat.  Diyo itulok  a ti puso ket agserbi nga ubbaw.  Addaantayo iti panunot a mangtalimeng iti rumbeng ken dakes.  Saan a dakes no sublianantayo ti nakaisigudan no daytoy ti mangidarirag iti pudpudno a ragsak.  Saan met dakes ti produkto ti baro a panawen no saanna laketdi sikbaben ti panunot ken pusotayo.”

     Impalikosko ti panagkitak, ket naitugkel dagiti matak kadagiti mestiso ken mestisa a kasla awanen ti nagbanagan ti kinapusaksak ken kinatarakida.  Dandani agsabeten dagiti kidayda, ta ti sigud a makaay-ayo a langada ket namaskaraan metten ti rupanget ken simron kenni Sheus.

     Ngem kasla awan gandatna nga agsardeng ni Sheus iti ikaskasabana.  Awan met mariknak a panagamak iti timekna.  Ti tammudona a nakaibatog iti rupana bayat iti panagkaskasabana ket kasla maysa a muntar a mangitaktakder iti kinapudno.

     “Amin a banag a makitkita ken di-makitkita ket adda patinggana.  Nga uray ti init a sumingsingising iti agsapa a mangiburburay iti nasalun-at a bannawag ket adda met panagsardengnanto.  Ti biagtayo ditoy rabaw iti daga ket bulodtayo laeng, magmagnatayo ket madanon ti destinasiontayo… mabannogtayo… mataytayo.  Ta ngamin, kasta ti tao.  Ditayo koma kabuteng daytoy a kinatao;  ditayo koma kabuteng ti ipapatay, ta isu laeng ti panagbiagtayo nga awan patinggana!”

     “Kasano a matay ti tao ket natakkuatanda ngaruden ti di-matay a genes!”  Naidamagko.

     “Kasano a kunam a dika matay?  No mapaltogan wenno mabagsolka wenno maaksidenteka a pakaigapuan iti panagsayasay ta daram ket matayka latta. Ti awan patinggana a kunam ket agas laeng kadagiti sakit.  Ngem uray no kasta, inton marunaw daytoy lubong ket mairamanka met a matay.  Ditoy rabaw iti daga, amin a banag ket adda patinggana, uray pay ti pakalaglagipanna, ta uray daytoy daga ket agpukaw met.  Saan kadi a naganganas ti agbiag nga awan patinggana a nakaisemka.  Ti kayatko sawen, nga agbibiagka a nakaragragsak iti uray inton kaanoman.”

     “Ket kaanonto ngarud dayta nga ibagbagam?”

     “Iti biag kalpasan ken patay ditoy rabaw iti daga!”

     (Gagayyem ken kakabsat, agyamankami iti anusyo a naglugan iti airbus 18.  nakadanontayon iti destinasiontayon.  Naimbag nga orastayo amin!”

     Dua a minutos laeng, naan-anay a nagsardengen ti luganmi, tunggal maysa ket tumakder ket rummuaren.  Dagiti dadduma, sakbay a dumsaagda, taliawenda pay ni Sheus a nakatugawen.

     Umulogak koman idi ingawidnak babaen iti balikasna:  Dreop, sumurotka kaniak, ipadamagta ti pudpudno a ragsak ti biag.”

     Kas man adda naisangsangayan a bileg iti balikasna ta diak makapagtukkiad.  Idi timmalikod ket nagna, sinurotkon.

Ti Debate da Sheus ken Dr. Zardoli iti Freedomship10

5. ITI maysa a gimong ti tattao iti maysa a conference center ti Freedomship, nagsardengkami kenni Sheus.  Adda sumurok-kumurang dua gasut a tattao ti dumdumngeg iti madama a patangan.  Kas makitak iti liquid crystal display— ti patangan ket maipanggep iti human cloning.

     Iti umuna a balikas ti kangrunaan a tagapagsarita, mautoben a  mainaig iti Human-Advance Cloning ti symposium.  Doctor Zardoli ti nagan ti kangrunaan a tagapagsarita, sekretario iti International Human Cloning Agency.  Isu pay ti mangidadaulo kadagiti sientista a mangtaktakkuat iti panangbiag iti natayen a genes.

     Agpayso a kadagitoy a panawen, saan a matay ti tao a gapuanan ti amin a klase ti sakit, ngem adda latta dagiti disgrasia ken trahedia a pakaisagmakan ti biag ti tao.  Ket daytoy ita ti kangrunaan a proyektoda.  Adda paripirip iti balikasna:  no ti gene ket natay iti uneg iti dua nga oras, kabaelanda a paggarawen daytoy iti uneg iti duapulo a segundo, ngem matay met laeng.  Ngem kunada, daytoy ket dakkel nga addangen  iti panangsolbar iti daytoy a problema.

     “Idi 1997, dandani maysa a sentenarion ti napalabas, ni Ian Wilnut ken dagiti kakadduana idiay Edenburg, Scotland ti nagballigi a nangaramid kenni Dolly, maysa a tupa- ti kaunaan a produkto ti flesh cloning.  Idi 1999, nagballigi dagiti sientista a nangaramid iti umuna a kompleto a sequence ti maysa nga organismo— entirely artificial a daytoy ket babaen iti genetic engineering.  Dagiti nagkauna a geneticist, molecular biologist ken scientist iti nagpinget a nangtakkuat iti human genome ti tao, aginggana idi 2045 idi nagballigida a nangaramid iti daytoy.  Naaramidda ti proyekto babaen iti panangalada iti DNA ti maysa a tao sada intipon ti enhance-genes.  Lima a tawen kalpasanna, ti umuna a tao a di-matay maigapo iti panakaurnos kenkuana ti di-matay a genes.  Ket ita, 2084, ti kapintasan a damag iti human technology, ti dandanin panakatakkuat iti panangbiag iti genes a natayen.  Tallo a tawen manipud ita, awanen ti matay a tao, saan a cyborg— purely human being…”

     Madama ti bitla ni Dr. Zardoli idi inngato ni Sheus ti imana.  Insigida a nakita met daytoy ti duktor iti tallaong.

     Binigbigna ti panangingato ni Sheus iti imana, ket iniyabanna iti sanguanan.  Iti panagawat ti duktor, naaddaan iti interes  ni Sheus ket nakadkadlaw ta di pay nabaliwan ti genes.

    “Adda saludsod?”  Siiisem a kinunana.

     “Inton kaanoman, diyo masarakan ti biag nga awan patinggana ditoy rabaw iti daga.  Masarakanyo laeng daytoy iti nagkaysa a biag, ket aklonenyo a saan ditoy ti lubongyo. Ti tao ket naikeddeng a matay, naisurat daytoy iti libro ti biag.  Inton dumteng dayta nga oras, uray ania ti ar-aramidenyo, sadinoman ti ‘yanyo, tungpalenna ti pagrebbenganna kenka.  Saan a ti genes ti mangmandar iti biag nga awan patinggana ta uray dayta ket naaramid laeng met.  Ti espirito ti mangidalan kadakayo iti nasantuan a lugar.  Saan met daytoy a pisikal a bagi ti agbiag iti agnanayon, ta daytoy ket agrupsa ken agsubli iti tapok.  Ti kararua, isu ti agbiag nga awan patinggana— ta daytoy ti paset ti kinataotayo nga awan ti mulitna.

     Nagarimbangaw dagiti tao nga agdengdengeg iti dayta a tallaong.  Uray dagiti panakabagi ti siensa ket napaulimekda iti di-ninamnama a tadem ti dila ni Sheus.  Ngem apagapam laeng, ta idi maalada ti posturada, siisemda a timmaliaw kenni Dr. Zardoli nga agpalpalakpak.  Kasla ipasimudaagna a kabaelanna a kadebate ti sangsangailida.  Nupay kasta, mariknak nga adda metten muriot iti barukongna, ta uray nakabingi ti bibigna, ngem bangbangir met.

     “Ah… pasensiakan…” kinunana, “… ngem ti biag ti tao ket saan a mabalin nga ibasar iti sariugma a sarsarita a nagpipinasaan ti nagatel a dila ket naimaldit iti libro nga isun ti mangimpluensia iti biag ti tao.  Saan a ti maysa a dogma a bunga ti nasariwawek a panunot nga awan ti nakaibasaranna nga eksperimento ken adal ti surotentayo.”

     “Makunam dayta, ngem sinaludsodmo kadin iti bagim no apay adda dilam tapno makasaoka:  utek tapno makapanunotka.”

     “Wen, masungbatak dayta— babaen iti genes.  Dita a naibatay ti amin nga aramiden ken maaramidtayo.”

     “Ket apay nga adda ti genes?”

     “Natural a wagas;  ti angin ket dumteng tapno angsen!”

     “Apay nga adda angin?”

     “Pilosopo!”

     “Napintas dagitoy no dida mantsaan ti puso ken isiptayo;  ngem agbalin a dakes no daytoy ti pagibasarantayo iti panagbiagtayo.  No isun ti sentro ket isu payen ti dayawentayo, dakes ti ipaayna.  Padasenyo, keddelenyo-tungpaen ti bagbagiyo, ania ti mariknayo?  Nasakit.  Daytoy kadi ti kayatyo nga aw-awiten iti kunkunayo  a biag nga awan patinggana?  No agsangsangitka, agsangitka iti agnanayon?”

     “Mamatika iti di pay napasamak, ngem ti mapasmasamak itan ket iyaleng-alengmo.  Baligtadkan sa’?”

     “Ti ipagarupmo a mapaspasamak ita ket mangal-allilaw kenka.  Ti ikaskasabak ket nabayagen nga adda, dimo laeng maarikap ta kabutengmo ti bagim!  Kabutengmo ti ipagarupmo a kinalaadmo!  Kabutengmo ti rigat.  Kayatmo kadi nga agbutbuteng ken agsalsaludsod latta iti napaut a biagmo ditoy rabaw iti daga?”

     “Ti kunkunam a biag nga awan patinggana ket maysa a piksion… adtoy ti realidad.”

     “Ti agbiag ditoy ket makabannog!”

     “Ket aginanaka iti temporary animation… agriingka iti inkeddengmo nga aldaw.”

     “Mabannogka latta!”

     “Ibagak kenka, awan ti mamati kenka!”

     “Ket ibagak met kenka, mamatikanto kaniak!”

     “Shit!  Non-sense!”

     “Kastoy ti biagtayo ita nga agdama;  makasimron.  Adda unget ken leddaang.  Kastoy kadi ti biag a kalkalikagumantayo?  Ditayo koma kabuteng ti ipapatay ta mangipaneknek daytoy a taoka.  Nagasat dagiti matay ta agbiagdanto nga awan patinggana…”

     Kabayatan iti panagsao pay laeng ni Sheus, pimmanawen ni Dr. Zardoli, sinurot met daytoyen dagiti mestiso a nagatendar iti dayta a symposium.  Iti nasurok duagasut a nagatendar, sangapulo a porsientona laengen ti nagbati.

     Idi kitaen ni Sheus dagiti di pimmanaw, awan ti nakitak a panagsayang wenno panaka-insultona koma.  Innumongnakami ket kinunana:  “… Adu ti makangeg ngem manmano ti makaawat.  Nagasat dagiti anak ti tao a makatakkuat iti pudpudno a biag.”

     “Adda saludsodko,”  kinuna ti maysa kadagiti nagbati.  Maysa a lalaki a barbasan.  “Kasano a patiem ti banag a di makita?”

     “Kas iti ayat iti pusotayo… mariknatayo.”

Ti Panakaagas iti Babai Nga Agbagtit

6. ADDA dagiti gundaway a masuot ti kabaelan ni Sheus ket mangiparangarang iti kabaelanna.  Kas iti kaaddami iti lugar dagiti Candonians, iti ummong dagiti estudiante, immay ti maysa a narusanger a babai, burangen ti panagar-arruatna, agkatawa-nga-agsangit.  Ammok lattan, di-balanse ti panagpanpanunotna.  Kabaelan nga agasan daytoy ti baro a medisina ngem agsipud ta maibilang nga awanan gapuna a kastoy latta ti kinataona.

     Inasitgan daytoy ni Sheus, miningminganna a nasayaat sana iniggaman ti ulona:  “Ibagak kadakayo, nagasat dagiti kas kenkuana ta saan a namulitan ti kinadakes ti puso ken isipna.  Inosente iti aramid dagiti kinadakes.  Diyo ublagen wenno uyawen ti kas kenkuana ta dikayonto nakarkaru ngem isu.  Nagkidem ni Sheus, naunday, ti nakaskadaaw ket nagtalna met ti babai.  Idi nagmulagat ti matana, kasla nalukatan met iti agdama a lubongna.  Kalpasanna, adda tubbog iti matanan nga agiinuna nga agtinnag.

     “Awan ti di-mabilbileg pay ngem iti panangagas ti Manakabalin.  Ti nangaramid ken nangdisenio iti genes ti tunggal tao.”

     Kadagiti napalabas nga aldaw, adda dagiti mangkarit iti kabaelan ni Sheus, ngem dina ikaskaso agsipud ta ammona nga adda dagiti managinkukuna laeng nga inbaon dagiti mangtabtabbaaw ken mangkritkritikaren iti ikaskasabana.  Kadagiti ammona nga inbaon laeng dagiti panakabagi ti salun-at:  ibagana, “…Diyo pagbalinen a nakakatkatawa dagiti bagiyo.  Mabalin nga itedko kadakayo dayta iparparangyo a sakit.”

Ti Panakatiliw ni Sheus

7.  TI tignay ni Sheus ket bumilbileg, ket umad-ado ti bilang dagiti mamati kenkuana bayat iti panaglabas iti aldaw.  Itan, sangapulo ket duakamin a disipulona a mangtultulong iti krusadana.  Dimmanon metten kadagiti kaputotan ti Cordillerans, Cagayanos, Pangasinense ken dadduma pay a puli iti Ilocandia tipanagad-adalmi.

     Maigapu iti pinget ni Sheus iti ikaskasabana, nagsaknap daytoy agingga a naalarma dagiti opisiales ti Ilocandia, nangruna dagiti panakabagi iti Human Cloning Department.

     Agingga iti maysa nga aldaw, bayat iti panangiyad-adalmi iti Norte iti Ilocos, idi adda immasideg kenkuana a panakabagi ti linteg.  Darikmat ti garawda, iti ‘yaasidegda kenni Sheus, awan ti balikas, insigida nga inikkanda iti magnetic clamp dagiti imana.

     “Pasensiakayon, Apo.  Mandar ni Senador Rhodes,” kinuna ti maysa kadakuada.

     “Sumurotak a siaannamong.”  Insungbat ni Sheus.

 

Ni Sheus iti Sahedrin

8.  INPANDA ni Sheus iti Sahedrin, dita ti nagu-ummongan dagiti naduma-duma a mangidadaulo iti probinsia ken ahensia ti Ilocandia.  Adda pay dagiti mamagbaga ken ti sekretario ti Human Cloning Department.  Iti daytoy a gundaway, husgaranda kano ni Sheus kadagiti inbalikasna a makapadakes iti kagimongan.

     Ngem kabayatan a nakatugaw ni Sheus iti tengngada, ket umarimbangaw ti panagpapatangan, awan met ti makarawada nga ipabasol kenkuana ta di met nagtakaw wenno nagpapatay koma.  Nagaramidda ngarud iti pammabasol, a kunada:  “Pagririenna ken ik-ikkanna iti bangen dagiti tao maigapu iti ikaskasabana.”

       Ngem isuda mismo ket agriririda a mangiburay kadagiti ulbod ken aramidda a pammaneknekda.  Dida agkikinaawatan.

     Timmakder ti Gobernador ti La Union ket indamagna:  “Pudno kadi a kinunam a dagiti tao ket rumbeng laeng a matay?”

     “Wen, kinunak!”  Insungbat ni Sheus.  “Ta ti lasag naaramid iti tapok ket agsubli iti tapok.  Masapul a matay ti tao tapno sanguenna ti pangeddeng kenkuana.”

     Nagpaggaak ti gobernador iti ragsakna:  “Ania pay laeng a pammaneknek ken saksi ti sapulentayo, isuna mismo ket ibagbagana a masapul a matay ti tao.  Masapul a sentensiaantayo isuna kadagitoy nga isawsawangna a mangbutbuteng kadagiti tao.”

     Ket isuda amin ket nagkuna a masapul a madusa ni Sheus iti kadagsenan a dusa.      

     Maysa a grupo a mangkonkontra la unay kenni Sheus ti agkakatawada iti napigsa ket aglalagtoda pay iti ragsakda.  Maragsakanda unay iti nangegda a panakadusa kenni Sheus. 

     Maysa kadakuada ti immasideg, ket dinamagna kaniak:

     “Di ketdin, sika ti maysa a kadduana?” Ket pinerrengnak.

     Iti panakakigtotko, sabali ti naarikapko nga insungbat:  “Saan!  Diak am-ammo dayta a tao!”

     Kalpasana iti panangibalikasko, napataliawak kenni Sheus, ket nakitak a nakasiput gayam kaniak dagiti matana.  Napadumogak idi mautobko ti dakkel a nagbasolak.

Naparigat ni Sheus iti Ima Dagiti Soldado

9.  KABIGATANNA,  naminsan pay a nagtataripnong dagiti kameng ti Sahedrin, ket iti dayta a gundaway, tinulagda ti rumbeng nga aramidenda kenni Sheus.

     “Iti maminsan pay, ikkandaka iti gundaway tapno ibabawim dagiti amin nga inkasabam.  Iti kasta, saanen a maiyetnag kenka ti nadagsen a pannusa a panagmaymaysa iti law-ang nga agtungpal iti panakataymo.”  Kinuna ni senador Rhodes.

     Ngem saanen a nagtagtagari ni Sheus, kinitana laeng iti apagapaman ti senador.

     Inpaimana ni Sheus kadagiti panakabagi ti linteg bayat nga ur-urayenda ti  panakadusana.  Ngem dagiti dadduma kadakuada, nangruna dagiti mestiso a kameng iti linteg a makagura la unay kadagiti inkaskasaba ni Sheus ti di nakateppel ket pinateltelanda ni Sheus.  Nagkakatawa dagiti kakadduana ket naragsakan:  kinudtarannan ken dinanogna pay.  Dagiti dadduma ket umapalda ket simmurotda metten iti panangdusa kenkuana.  Kinagayanda iti narugit a lupot.  Naginpapatayda iti sanguananna sada agingugungar.

     Alas nuebe kabigatanna idi marugian ti panangulodda kenkuana a maipan iti maysa nga artipisial a bantay.  Adda inpaawitda kenkuana a sarming a nagsinan krus.  No dadduma, maigapo iti kapsuy ken bannogna, maparintumeng ket ulodendanto manen a papagnaen.

Ti Panaka-ikrus ni Sheus

10.  IMMASIDEGAK kenkuana tapno punasak dagiti agdardaroy a dara iti rupa ken bagina.

     “Inan-anodakan?  Apay a dika isalakan ta bagim?”  Kinunak ket diak nagawidan ti panagarubos ti luluak gapu iti napalaus nga asik kenkuana.

     “Dagit a lulua ket mangipaneknek a natural a taoka.  Dika agbuteng, masapul a mapasamak dagitoy.  Isuratmo ken ipadamagmo dagitoy a mapasamak iti amin a suli ti lubong.”

     Idi asidegkamin iti ‘yan ti maysa a  pandek a bantay, adda nakitak a maysa a balloon a tengtenglen dagiti dadduma a soldado.  Binombaanda metten iti oxygen ti balloon.

     Iti dayta a gundaway, nakitak da Esoj ken Airam a lumlumdaangda maigapo iti napasamak iti anakda.  Adda met dagiti kakabsatna, kakabagian ken dagiti adalanna a mamatin kadagiti inkaskasabana:  dakami nga adalanna, dagiti inagasanna agraman ti babai nga agbagtit idi. 

     Inkapetda dagiti nagdeppa nga imana iti agsumbangir nga ungto ti krus a sarming babaen iti magnetic clamp, kasta met laeng ti inaramidda iti sakana.  Kalpasanna, inulodda daytoy nga inyasideg iti balloon, ket insilpoda daytoy iti balloon a kas patiwatiwna.

     Binombaanda manen ti balloon ket in-innut a nagpangato daytoy.

Ti ‘Yuuli ni Sheus Iti Langit

11. ITI panakaipangatona, nasiputak ti ikekedem dagiti mata ni Sheus;  ti panagsalungayngayti ulona.  Ket nagi-ikkis dagiti tao iti leddaangda.

     Diak nga insina ti panangsiput kenkuana kabayatan iti panakaitayabna, agingga a saanen a kinabaelan dagiti matak ti kinangatonan.  Inlinged ti napuskol a puraw nga ulep iti tangatang.

     Ngem iti batog ti nagdalanan ni Sheus, in-inut a nagukas daytoy ket simmarut ti raya ti init a nanglawag iti ‘yanmi.  Ket iti maminsan pay, nakariknaak iti tibker-pakinakem tapno tungpalek ti bilinna kaniak a mangisaknap iti lawag iti lubong.#

 

                                            G I B U S N A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: