Agtalinaedka Ditoy Pusok

Art Guevarra

 

Callao Caves iti Penablanca nagpasyarak

Timmawagka bayat panagbuyak pusaksak

Adu dagiti sutil, panangrabakmo kaniak

Nammuam a kadduak mangisursuro a babbalasang

Calawagan Dakkel National High School a napipintas.

Inladawak pintas pito a gukayab.

Maikaddua ket addaan pasdek a kapilia

Nagulimikak ket kiniddaw kenni Jehova

Ditoy ti pagkasaranta.

Adu ti mabukel a daniw kadagitoy kueba

Ta marikna simbeng ti ayog

Tarakitik a mangwarwar kaibatugan a karirikna.

Nagmulaak iti masetas iti gukayab maikapat ken maikalima

Babaen iti panangiwanwan ni Manong Jim Domingo.

Nagmulaak adu a lanot, yellow bell

Iti igid ti sangagasut a palidang nga agdan

A mangitunda iti gukayab ti Callao.

Nagbilogak a nagturong ungto ti karayan

Ket naimatangak riwriw a panniki a rimmuar

Sakbay alun-onen ti sipnget ti lawag.

Nagdaliasatak pinsal a nangted arbis

Nariknak panakailiw ken ayat toy pusok

Nagdigosak nalinis, naadalem a karayan.

Naragsakak unay uray awanka ditoy sibay

Inkagumaam panangkumusta kaniak.

Ditoy pusok ayatmo pagtalinaedek

Uray pay naunday a panawen ti aglabas agurayak.

Advertisements

One thought on “Agtalinaedka Ditoy Pusok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s