Ti Reporter

NO timek ti pagisabaran: nabangag a nabukel, agal-allangugan iti kinatinggaw iti nagdakkel a timek… kasla nagdakkel a tao. Mailadawan nga agtayag iti 6’, addaan iti nasippukel a bagi. Kunam la nakatartaraki a lalaki.

“… kas maibasar iti Commission on Audit report a naala ti Ronda Radio, Ti Radio ti Umili. Addaan ti unliquidated cash advances ni Mayor Mayor Crisanto Gacusan iti agarup tallo a milion a pisos iti umuna agingga maikatlo a kuarto iti tawen dua a ribu…”

Ngem no agipadamag, nangruna no mangibutaktak iti kunniber a pulitiko, kasla awan kabutengna. Nangruna no adda ti pagibasaranna. Nakaturtured. Di pay agtigerger ti timekna no manginagan kadagiti nangangato a tao iti pulitika. Natangken. Di mamki kadagiti pangta iti biagna gapuen met laeng iti kina-kontrobersial ken kinadakkel dagiti ipadamagna. No kontrobersial ti damag, natibtibong pay ti timekna.

“… iti panagturong ti Ronda Patrol iti opisina ni Mayor Gacusan, imbaga ti sekretariana nga adda daytoy idiay Las Vegas a nagbuya iti boksing ni Pacquiao. Nakarikep met ti pagtaenganna idi palabsan ti Ronda reportorial team. Gapu iti daytoy, sumagmamano ti agkunkuna a ti inaramat kano ti mayor a panang-check-in iti otel agraman ti pustana ket nakaud manipud iti kaban ti gobierno.

Agpapan kadagitoy a gundaway, di pay ammo no na-liquidatena ti nagdakkel a kantidad. Maipalagip ngamin a malaksid itoy, adda pay dagiti cash shortagena iti napalabas a termino a panagtakemna kas mayor.

Gapu iti daytoy, sumagmamano ti agsalsaludsod. Napanan ngata ti kuarta? Iti ngata bulsana? Wenno kadagiti balay nga inpatakderna para kadagiti tsiksna.

Daytoy ti damag iti Ronda Radio… Ronda Banat, agipadpadamag!”

Isu dayta ni: Rolando ‘Banat’ Urbano.

No makitam iti personal, mautob a dakkel gayam ti naggidiatan ti boses ken iti personalidad. Natured ngem managbabain gayam. Awan sansanudanna ngem nadayaw.

Nalawa ti ludingasna ta naimpisen ti panguloten a buokna. Iti tawenna a trenta’y tres ket mangrugin nga umakaban ti mugingna. Numona ta mamindua la iti makatawen nga agpapukis, dina met ngarud bagay ti atiddog a buokna. Nabukel ti rupana, ken mayat ti tundiris ti agongna ngem naruar ti nasipot ken natadol a matana, agraman ti nalaka madlawan a lapayagna. Mayat koma ti lukmegna ngem naisaltek met iti 5 flat ti katayagna. Ket gapu ngata ta kanayun iti tudingna a pagwananwanan, kasla awan ti ambisionnan a pumudaw ti kudilna.

Ngem kadagitoy a pisikal a pakabuklan, agtartaray ti pagulidanan ken maipagtangtangsit a galad ti maysa a responsable nga agiwarwaragawag. Isuna ti kalikagum ti tunggal station manager ti maysa nga AM radio. Ket kas mangimatmaton iti DWRT— ti Ronda Radio, diak isukat ti asinoman a reporter iti Ilocandia. Ta gapu kenkuana, agtaltalinaed iti number one iti survey ti DWRT.

Agtaltalinaed a low profile ni Rolando, dimo mauray a mangipasaw kadagiti pammadayaw a naawatnan gapu iti sinsero ken natured a panangakem iti trabahona. Dimo mauray a mangisarita wenno mangipasaw iti dangadangna iti isusurotna iti operasion kadagiti militar; interview kadagiti New Peoples Army; wenno panagpag-ut ti marijuana iti kasulinekan a paset ti probinsia.

No madennaam, narabaw met gayam ti ragsakna. Adu dagiti lebbenna a pakpakatawa nupay no dadduma ket awan iti timing ti panangibalikas. Nadusay laeng kadagiti ramramitna, no sadino ti yanna, ibatina lattan. Muriot ngem ammonaka nga ay-aywen no nakabasol kenka. Ngem no lamlammiongem, pasurotannaka. Ammona no sino ti mangbalbalatong kenkuana, ken ammona no sino ti rumbeng a dayawen.

NAPASNEK iti panagbuyak iti CNN iti telebision nga adda iti opisinak idi adda nagtuktok iti ridaw.

“Sumrek!” Kinunak ngem diakon tinalliaw ti kinasiasinona. Diak maikkat ti matak iti kumarkaro a tension iti Amerika ken kadagiti pagilian a mangkonkondena iti inaramidna iti Iraq ken Afghanistan.

“Siak, manager!” Naitimkak ni Rolando. Ket nupay diak tinalliaw, maanninawak ti kawesna iti daytoy a bigat. Lokona’t ‘toyen, ania ngata ti nakapanunotanna ta nagbarong metten. Mayat pay ti pidas iti atiddog a buokna. Nagdiretso a nagtugaw iti sanguanan iti lamisaak. Adda tugaw a nairanta dagiti umay iti opisinak. Iti sanguanan ket nalatak a mabasa ti: Gerardo Alcombra, Station Manager.

“Ania’t problema,” tinalmegak ti remote tapno maikapkapsut ti volume, uray ket madama ti patalastasda.

“Adda manen naawatko a death threat, sir!”

Kinitak. Nakigtotak!

Ngem saan nga iti imbagana. Nakigtotak ta saan met gayam a nakabarong. Naka polo shirt met iti paboritona nga sky blue nga adda stripe a yellow. Ken di met naka-slacks iti nangisit, naka-maong met.

Nabayag a diak nakasungbat. Kitkitaek lattan ti kawesna. Nagkamali ngata ti parmatak itay? Mabalin, diak met ngamin dineretso a kinita itay. Agbuybuyaak met.

“Sir, adda manen pangta iti biagko!” Kinunana manen. Inyawatna kaniak ti maysa a sobre a naglaon iti surat a napakuyogan ti nangisit a laso.

BANAT, AGSAGANAKAN…

AGSAGANAKAN A SUMANGO KEN KAMATAYAN!

BWA! HA! HA! HA!

Immangesak iti nauneg. “Ania ti baro iti daytoy? Maikamano daytoyen?” Nakarawak nga insaludsod.

“Maikapat iti daytoy a tawen.”

“Naggapuanna ita?”

“Kas met laeng kadagiti immun-una… awan! Ngem ammok a maymaysa ti nangipatulod. Ken maymaysa ti atapek.”

“Sino?”

“Ni Mayor Gacusan!”

Immangesak manen. Uray siak, isu met ti atapek. Insublik ti surat.

Nupay kadawyanen kadakami a kameng ti media a makaawat ti pangta iti biag gapu iti kinarisgo ti trabaho, ta di ngarud maliklikan ti panakasalaw kadagiti agkakangato a personalidad nga agar-aramid iti maikaniwas, ngem diak latta maliklikan ti agdanag. Nangruna no kadduak ti maseknan. Ngem aklonek a no siak ti makaawat, ket kasla awan ti sumgar a dutdotko.

Iti biang ni Rolando, nadedegen iti pangta gapu iti kinaturedna ken kina-diretso ti reportingna. Ita, no makaawat ti pangta ket nakarkaru pay a tirwenna ti tao. Ngem dagiti adda iti aglawlawna ti ad-adda a madanagan: ti pamiliana ken gagayyemna.

Ti maysa a kameng ti media, no makaawat ti pangta iti biag, kasla adda naawatnan a tropeo iti epektibo a panangidanon a panagserbi kadagiti umili. Nangnangruna no daytoy ket panangibutaktak iti kinadangkes ken kinaruker ti maysa a maseknan, kas koma panagkunniber.

“Ammok nga ammom ti ar-aramidem, ngem agalluadka koma. Saan nga asi-asi ni Mayor Gacusan, kabaelanna ti mangpaksiat ti tao nga uram ti kararruana.”

“Agyamanak, manager, ngem narugiak daytoyen. Leppasekon, agingga a mabalud dayta a mayor. Ti tallupulo a milion ket ulo la gayam iti dakdakkel pay a ginagaramugam a palimedna. Adda impormasionko nga uray maiparparit nga agas ket adda koneksionna. Diakto pay kinabuteng da congressman ken gobernador, isunanto laketdin.”

“Dagiti nangatngato nga opisial ket adda diplomasia kadakuada, ngem sabali ni Mayor Gacusan, no aso koma ket isuna ti walay. Kriminal ti utekna. No papispisam ti propesional a tao, idarumnaka; ngem no dagiti pang-og a tao ti pateltelam, bagkongennaka.”

“Ammok dayta, sir. Ngem no pang-og isuna, agpang-oggak metten.”

“Nagpa-blotterkan?”

“Saanen a kasapulan, sir. Adu unayen ti kastoy a recordko iti pulisia. Ngem awan met pagmamaayanna.” Inngarietna. “Ngem di mabalin a pagsardengen daytoy a surat ti agtultuloy a panangakemko iti panangipaay iti impormasion kadagiti tattao… ti panangibutaktak iti buyok iti gobierno.” Timmakder. “Innakon, sir!”

‘Wen’, kunak koma. Ngem manen, nagalligagawak, ket kasla nasimbalud ti dilak. Nagtakder ti dutdotko… awan met ulonan ni Rolando. Nangintayegak. Kunada dagiti ap-appo a dakes a partaang daytoy. Asitgak koma ta patelteltelak tapno mausaw ti dakes a partaang, ngem nagpangadduaak ta amangan no sabali ti panangipapananna. Numona ta nabara ti ulona ita.

Kinutog-kutogko ti ulok, agingga nga in-inut met laeng a nagparang ti ulona. Sakbay a naan-anay a nakaruar iti opisinak, pinukkawak.

“Rolando!”

Nagsardeng, tinaliawnak.

“Agan-annadka!”

“Agbalbalinkan a nerbioso, sir.” Ket immisem.

“Itay sakbay a rimmuarka, nagpukaw ti ulom. Dakes kano a partaang daydiay.”

Immuneg a nakaisem.

“Pinateltelannak koma, sir. Hallaka, no adda mapasamak kaniak, basolmo.” Inyangawna. “Ngem di bale, nasata metten ta imbagam kaniakon.”

Ket rimmuaren a kasla awan aniamanna.

AWAN koma kaniakon ti dua a dakes a partaang ken Rolando idi nagsaritakami. Ngem diak maliklikan ti agdanag agpapan ita… nangruna ta lima nga aldawen a di nagreport iti opisinak. Awan padamagna kadagiti naduma-duma a public affairs program. Diak koma madanagan no adda inpilana a leave of absence, ngem awan met. Nasayaat koma no AWOL laeng, ngem uray text la koma a pakaammona ket dinan sa pay malagip.

Kadagidi napalabas nga aldaw, no maisurot iti operations iti Charlie Company ti 503rd Infantry Brigade ti Philippine Army. Wenno no adda ‘yab ti NPA nga interview wenno coverage, adda latta pakaammona. Ammok met ti confidential, ken ti rumbeng a maiwaragawagen.

Awan met ammok a tsiksna nga intarayna koma wenno masapul a lemmenganna, ta no ar-arigen, isuna laeng ti kameng ti November 30 iti istasion. Maysa pay, agkikinaawatankamin iti daytoy a banag, di laketdi mabaybay-an ti trabaho.

Nakarkaro ti danagko idi immay ni baketna a ni Sarah… agsangsangit. Ta uray isu ket dina ammo ti napanan ni lakayna. Ti suotna a nalabaga a polo shirt ken ti tsalekona a nangisit nga addaan iti marka ti istasionmi, ket isu latta kanon ti kawesna manipud idi nagpukaw. Awan met naksay iti badoda idiay balayda. Uray kenni baketna ket awan textna no sadino ti ‘yanna.

“Sir, madanagannak. Idi rabii, nagtagtagainepak. Dumawdawat kano ni Rolan iti tulong ngem awan makangeg, agsipud ta di sumngaw ti bosesna. Agsangsangit kano ngem awan ti agtubbog a luana. Kayatna ti aggaraw ngem napaskelan kano ti sibubukel a bagina.”

Kaddua ni Sarah ti dua nga anakna: ni Charlie nga inunaan ken anakko iti buniag. Ken ni Alleyah a tallo ti tawenna. Naisursurotdan iti panagsangit ti inada.

“Dika kad’ madanagan. Dim’ ammo, aya, a ti tagtagainep, kaadduanna ket baligtad iti mapasamak. Ti nasayaat ketdi nga aramidentayo, agkararagtayo.” Imbalakadko, kas met laeng iti panangbalakadko iti bukodko a bagi. Ta kas kenni Sarah, kasta met ti marikriknak, diak la kayat nga ipadlaw ta dinto ket madegdegan ti nerbios.

“Ngem ita laeng nga agdanagak iti kastoy, sir. Kadagiti napalpalabas nga aldaw, uray mano nga aldaw a di nagawid, awan ti kastoy a marikriknak. Ngem sabsabali ita. Maysa pay ngamin, idi damo nga aldaw a nagpukaw isuna, ti baso a nakaparabaw iti lamisaan ket bigla a a nabuong. Pimmartak ti pitik ti pusok iti dayta a gundaway a kaslaak la maangsan. Ket ti umuna a simrek iti panunotko ket ni Rolan.” Kinunana. Inalana ti panio iti bagna a nangisit sana pinunanasan ti pingpingna, insarunona ti lua dagiti dua nga ubbingna.

“Kua, a, ngata, naggungon ti lamisaan isu a natinnag ti baso. Wenno nasagid ti pusa a dimo nasipsiputan.”

“Di met natinnag, sir. Nabuong iti ‘yannan.”

Siak met ti nagbuteng iti imbagana. Pudno ngata a nabuong lattan ti baso nga awan ti nanggargaraw? Amangan met no adda ti rikkinan?

Ket manen, nagtibbayo ti barukongko… ta malagipko ti panakakitak ken Rolando nga awan ulona, ken nakabado iti barong.

MAIKAPITO nga aldaw nga awan ni Rolando. Biernes-a-trese. Alas sais iti bigat. Agsagsaganaak iti panangrugi ti programa iti daytoy nga aldaw a napauluan iti Binnutaktak. Rimmuaren iti announcer’s booth ni Angelo nga immun-una ngem siak. Pangmurmuray ti programana gapuna a kaadduan a paset ti programana ket dagiti pakpakatawa ken dagiti makaray-aw a tukar.

Idi mangrugi ti intro ti programak, sinenniasak ni Albert a technicianko iti daytoy nga aldaw. Impapigpigsak ti headphoneko tapno nalawlawag a mangegko ti bosesko ken ma-modulateko a nasayaat ti timekko.

Dandani malpasen ti intro ti programak idi siak met ti sinenniasanna. Adda kano flash report… ni Rolando.

Idi makitak nga adda padamag ni Rolando, diak ammo no maragsakannak ta kamaudiananna ket nagparangen; wenno masuronak ta dikami pay nagsarita ngem damag nga insigida ti inyunana. Masapul nga agpalawag pay kaniak.

Agdudua ti panunotko no pastrekek ti padamag ni Rolando. Inseniasko kenni Albert nga alaenna ti paulo ti damag ta agdependento ditoyen no pastrekek wenno saan. No napintas ti padamagna, mabalin nga ikonsiderak, ngem no nabanglesen, masapul nga agsaritakami pay iti nalapat.

Nalpasen ti intro ti programak, masapul a sumrekakon iti tangatang tapno mangegdak dagiti dumdumengeg iti daytoy a gundaway.

“Naimbag a bigatyo manen, patpatgek a dumdumngeg iti daytoy a programa… Binnutaktak. Sapay koma ta addakayo iti nasayaat a kasasaad ken karadkad a kas met kaniak iti daytoy nga agsapa. Daytoy kabinnutaktakyo, Gerry Alcombra, ket ti makadkadduayo met iti technical department, ni Albert Seneres…

Adu manen ti masapul a lukaisantayo iti daytoy nga aldaw. Dagiti isyu a bumegbeggang, ken dagiti gumilgil-ayab a padamag manipud kadagiti Ronda Reporters. Dagiti mailemlemmeng a buyok iti gobierno ket agallingasaw ditoy programa, ibuksilantayo amin dagitoy iti kangrunaan a programa iti sangkapagilianan… Binnutaktak!”

Nagsardengak, inawatko ti papel nga inyawat ni Albert. Ditoy ti nakaisuratan ti paulo ti damag ni Rolando.

AGRUPRUPSAN A BANGKAY, NASARAKAN!

Napintas ketdi ti padamag ni Rolando, siguradok a sikami manen ti nakauna iti daytoy a damag. Ket agsipud ta flash report, diak mabalin nga itantan ti damag, masapul a pastrekek nga insigida. Dagiti kastoy a damag a di pay nakadanon iti blotter ti pulisia ti mangital-o iti maysa a radio.

Iti maikaddua a gundaway, intayag ni Albert ti mouthpiece ti base radiomi. Daytoy ti maysa kadagiti pagsiudsiudotak kenni Rolando, kasla kanayon nga agdardaras. Kayatna a mapastrek nga insigida. Imbag koma, a, no isuna laeng ti reporter ti istasion, wenno paset ti programak. Adda pay met dagiti dadduma a reporters, timechecks, panawagan, patalastas ken dadduma pay.

Kalpasan a nabasak ti maysa a timecheck nga inisponsoran ti maysa a produkto a sabon, pinastrekko ni Rolando.

“Adda maysa a gumilgil-ayab a damag ti intayo alawaten… damag manipud kenni Ronda Banat, Rolando, go ahead…”

Chug! Chug!

Maysa a lalaki ti napapatay tapno mapagtalna iti panangibutbutaktakna iti kinadakes ti maysa a mayor ti naikali ngem masarakan met laeng iti barangay Santa Cruz, San Juan, iti daytoy met laeng nga agsapa…

Iti iseserrek ti timek ni Rolando iti tangatang, kinagiddanna ti naglammiis nga angin a simrek iti announcer’s booth. Inseniasko ken Albert nga ikapkapsutna ti window-type nga air-conditionermi ngem impakitana kaniak a nakaiddep daytoy. Tinaliawko ti likudanna ket nakalukat ti tawa. Isu met la gayam.

Ti bangkay ket agruprupsan gapu ta nabayagen a nakakali a daytoy ket masarakan iti nagsangaan a desdes iti kadayaan a paset ti barangay. Manmano a tao ti agturong ditoy iti kinalenglengna. Awan pagilasinan nga adda bangkay a naikali ditoy ta dida inikkan iti krus. Ngem madlawan ta naginturod ti daytoy a pasetna a di tinubbuan ti ruot.

Ti nakaam-ames nga insidente ket gapuanan ni Mayor Crisanto Gacusan babaen iti panangmandarna a madukot ti nasao a biktima sana pinaltogan.

Kangrunaan a rason no apay a pinapapatay ti nasao a mayor ti biktima agsipud ta dina kayat a maibutaktak dagiti kinadangkes ken linoloko nga aramidna kadagiti umili ken uray iti gobierno. Daytoy ket agtultuloy nga ilemlemmengna ken kalkalubanna iti panagturayna kas mayor iti San Juan.

Ni Mayor Gacusan ket addaan iti mapagduduaan a kinabaknang, a daytoy ket nagtaud iti illegal nga operasion kas koma iti droga ken jueteng. Ibilbilangna pay a kasla bukodnan nga account ti general fund ti municipalidad nga iturturayanna. Di met makariri ti tesorero ken budget officer agsipud ta tangtangadenna metten ti sanga ti barsanga no sumupiatda.

Malaksid itoy, umab-abot pay iti singkuenta porsiento ti kittabenna manipud iti pondo kadagiti proyekto-inprastraktura a maiyemplementar. Adda la ngaruden trenta porsientona iti pondo, mangala pay iti porsiento kadagiti kontraktorna. Malaksid iti daytoy, adda pay dakkel nga unliquidated cash advancena, malaksid laeng iti cash shortagena iti COA. Daytoy ket paneknekan dagiti dokumentos ken ebidensia nga ig-iggamak.

Tapno mailemmeng dagitoy a kinabuyokna, agraman dagiti dadduma pay a kinadakesna, inlikida ti mayor daytoy a biktima, agraman dagiti ebidensia ken dokumento. Ti biktima ngamin ti maysa kadagiti mangsipsiput iti aramidna.

Ngem saan a nagballigi ti mayor iti dakes nga aramidna, ket manamnama ti panakabaludna iti mabiit.

Daytoy ti damag para iti programa a Binnutaktak… Ronda Rolando, agipadpadamag!

Tinalmegak ti barker ti programak. Ket nagriaw ti…

BINNUTAKTAK!!!

“Agyamanak Ronda Banat iti dayta a damag. Adda laeng sumagmamano a banag a kayatko a malawlawagan. Agsublika koma. How copy?”

Awan simmungbat!

“Ronda Banat!”

Awan latta. Awan ngata manen monitorna. Sinenniasak ni Albert tapno kontakenna ni Rolando nga agsubli iti tangatang.

Kalpasan ti sumagmamano a kanito, nagwages ni Albert, dina kano makontak.

Ania ketdin ni Rolando, nagpakaru manen ti kinakulotnan. Ita man pay a kasla agdadamo nga agipadpadamag. Nakapsut la ngaruden ti timekna, kasla agtigtigerger pay ita ti timekna a diak maaw-awatan. Kasla nakubong ti timekna. Itan sa laeng met ketdi nga agkurang ti ramen ti padamagna. Ammok met nga ammona dagiti paset ti a napintas a damag. Nadudugen iti kanayon a panangipalagip iti four wives ken one husband. Wenno dagiti masapul a masungbatan iti maysa a damag, nangruna no police report: why, who, when, where ken how. Ken masapul a ti pormana ket inverted pyramid, kayatna sawen, iti umuna pay laeng a parapona, kompleton ti detalye, addan sadiay ti guyodna kadagiti tattao nga agdengdengeg. Ti sumarsaruno a parapo ket ti panakailawlawagna. Babaen iti daytoy a wagas, umuna a tikagna pay laeng, naalanan ti interes dagiti dumdumngeg.

Dina naibaga ti nagan ti biktima, tawen, sadino ti pagnaedanna, no adda asawana, ken dadduma pay. Dinudogna ni Mayor Gacusan a suspek ngem linibtawanna ti impormasion mainaig iti biktima. Dina dinakamat dagiti panakabagi ti linteg. No ammodan wenno saan pay. Asino ti nakatakkuat? Kasano a nasarakan?

Idi kitaek ti Seiko wall clock, tallo pulo a minutos ti limmabas iti oras iti alas sais iti malem.

“Sakbay nga agtultuloy ti programatayo a Binnutaktak, awan trabaho no awan ti tagilako. Adtoy man pay dagiti pammalagip manipud iti master control.”

Rimmuarak. Nagturongak iti technical room.

“Mano?” Indamagko ken Albert. Ti bilang ti patalastas ti kayatko a sawen.

“Lima,” kunana met.

“Naglammiis itay, a.” Kunak.

“Wen ngarud, uray la timmakder ti dutdotko.”

Nagdiretsoak iti telepono. Timmawagak iti kuerpo iti pulisia. Nayonak man ti impormasion iti padamag ni Rolando, bareng adda spot reportdan.

“Hello, San Juan PNP, naimbag a bigatyo, Apo!”

“Kasta met,” kuna ti adda iti bangir a linia. Kasla tangkiran a tao ti adda iti bangir iti linia ta natangken.

“Ni Gerardo Alcombra ti DWRT daytoy, sir. Dumamagak koma iti impormasion mainaig iti bangkay a nasarakan idiay barangay Santa Cruz.”

Nabayag a di nakasungbat ti pulis. Mabalin a kitkitaenda ti filesda. Idi sumungbat manen, nalanayen ti bosesna.

“Awan pay laeng iti blottermi, sir. Apagbiit laeng ta ‘yabak ti imbestigadormi ta isu ti kasaritam.”

“Ala man, ngarud, Apo.”

Naallingagko a naidissu ti mouthpiece ti telepono ken ti umad-adayo nga arimpadek. Madamdama pay ket addan umas-asideg a danapeg.

“Hello…”

“Hello, sir. Dumamagak koma iti bangkay a nasarakan idiay barangay Santa Cruz.”

“Awan pay met dimmanon ditoy pulisia, sir.”

“Inpadamag ngamin ti maysa a reporterko nga adda bangkay a naikali ken nasarakan idiay Santa Cruz.”

“Kastoy laengen, sir. Alaek ti eksakto a dissu a nakasarakan ti bangkay ta agturongkami idiayen.”

DANDANI agleppas ti programak idi ‘yabannak manen ni Albert iti technical. Inseniasko a lima minutos laengen ket agleppasen ti programa.

“Emergency!”

Inkapilitan nga inpigsak ti volume ti background ti programak sa’k rimmuar a masiudsiudot. Ania manen ngata nga emergency daytoy.

“Dika la makaurayen.” Inyunget.

“Adda ngamin tawag dagiti pulis. Mapanka a mapan kano idiay Santa Cruz. Adda dakes a damag. Dida met ibaga kaniak.”

NAPARPARTAK pay ngem iti alas kuatro, nakasakayakon iti 4k owner type jeep nga agturong iti Santa Cruz. Adayuak pay laeng ngem immun-unan a naipasabet iti matak dagiti umaribungbong a tao. Maikaddua a naipasabet iti agongko ti diak maawatan no nalanse nga angot. Ken maikatlo, ti panakangeg ti lapayagko iti ar-arasaas dagiti tao a nakakita kaniak.

Insigida nga inasitgannak ni Senior Police Officer 2 Manzano apaman a nakitanak. Ti maysa nga imana ket nakaiggem iti panio a naka-appot iti agongna.

“Kunam itay, sir, nga inpadamag daytoy ti maysa kadagiti reportermo iti radio?”

Nagtung-edak.

“Asino kadagiti reporteryo ti nangipadamag?”

“Ni Ronda Rolando.”

Ginuyodna ti imak nga insaksak kadagiti tao nga umaribungbong. Intundanak iti nakali nga abut nga aguneg ngata iti maysa a metro. Adda pay laeng sadiay ti bangkay. Di pay nayaon. Damagek koma no nangtawagdan ti puneraria ta isu’t mangiyaon ngem nangintayegak metten iti nakitak. Diak ammo no al-allilawennak ti matak iti nakitak… naka-tsaleko ti biktima nga iti likudanna ket addan nagdarakkel a tatak: “DWRT, Ronda Ti Masa”. Ti biktima ket agruprupsan kas maibasar iti kudilna a nakaar-ariek iti panagtutotna. Iti karkulok ket agtayag ngata iti 5’ 1”. Panguloten ti buokna ken panglukmegen ti bagina.

“Ket maibasar iti nalaami nga IDna, sir. Ti bangkay ket ni…”

“Ni Banat. Ni Rolando!” Inunaak ti pulis iti panangibagana iti nagan.

Kinitanak ti pulis. Kadagita a gundaway ket diak metten makaidna, kasla agkeppet ti panangesko. Saan laeng gapu a kadduak ti biktima, ngem narigatko a patien a ni Rolando ti bangkay. Ken dagiti pasamak a kasla di nakapapppapati. Ket nangipadamag laeng itay napalabas nga oras.

Nabayag a diak nakakuti.

Ngem idi maalak ti riknak. Nagtung-edak.

Ni Rolando, agingga iti maudi a gundaway ket tinakderanna ti kina-reporterna. Inpadamagna manen ti maysa a sensational a padamag, maysa a nakaam-ames a pasamak. Intudona ti yan ti bangkay. Inbutaktakna ti kinasiasino ti masuspetsa, agraman ti dakes nga aramidna.

Inreportna ti bagbagina… nupay natay isunan!

NASARAKAN dagitoy iti bulsa ti pantalonna ken tsalekona, sir. Panagkunak, daytoy ti puon ken gapu ti panaka-salvagena.” Kinuna ni SPO2 Manzano.

Inawatko dagiti dokumentos ken papeles.

“Ti recorderko?” Indamagko.

“Adda ditoy sir.”

Inawatko. In-rewindko idi maiggamak. Napigsa ti atapko, ket kayatko a paneknekan.

Letseka, Rolando. Apay a kasta la unay ti panangimamegmo kaniak. Pirmi metten ti panangdadaelmo iti naganko. Saan laeng met a siak ti gamrud ken kurakot iti gobierno. Adda pay dagiti dakdakkel ti kitkittabenna, apay a siak ti gaggagaraem?

Ar-aramidek laeng ti trabahok Mayor Gacusan, kas maysa a reporter…

Reporter? Letseka! Matayka!!!

Iniddepko ti recorder. Ammo ni Rolando ti mapasamak kenkuana gapuna nga inlimedna a tinalmegan ti record ti micro-cassette-recorderna. Ket no diak agriro, uray ti cellphone nga addaan recorder ket kasta met laeng ti inaramidna. Am-ammokon ni Rolando.

Tinaliawko manen ti bangkayna. Ket iti abayna ket adda pay laeng ti handheld radio nga inaramat a nagreport itay. Inpaalak daytoy kadagiti embalsamador a madaman a mangal-ala kenkuana.

Idi naawatko, tinalmegak ti PTTna. Di naguni. Nadis-charged gayamen.

Ngem diakon nasdaaw no apay a naka-report itay iti programak!

G I B U S N A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: