IGUDAGODKO LATTA ‘TOY PLUMA

(Iti Maika-44 Anibersaryo Ti GUMIL-IS)

 

Igudagodko latta ‘toy pluma

A makirinnisiris iti papel

Tapno mabukel dagiti binatog

Agbalikas kas obra maestra.

 

Bay-ak nga agayus ti tinta

Tapno maputar dagiti linia

A mangkigtot kadagiti santilmo

Nga agparang iti agmatuon.

 

Diak met a lapdan nga agikur-it

Dagiti agpigpigerger nga ima

Tunggal aglayus dagiti balikas

A manglapunos rikna a naiwawa.

 

Wen ta dinto magawidan

Dagiti sabong-panunot

A rumkus iti kaunggan

Tunggal imatak dagitoy matak.

 

Agingga nga adda dagiti masisirib

A mangsikap kadagiti kuneng; aginkukuneng

Makinnirisiris  latta toy pluma

Iti nagalis, sumilsileng a papel.

 

Dan Niel Tagupa

Cabaritan, Santo Domingo, Ilocos Sur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s