MAYSA NGA AGSAPA ITI BIAG TI AYAT NI IMNAS


Jordan Anggoay

Umarakupen ti salemsem

Balsamo ditoy barukong

Ti mensahe nga immaplaw

Ti ayug dagiti anghel

A pasaray maipatangatang

Mangpalag-an pay ditoy rikna.

Limpaagen ti apoy iti kaunggan

A rinubruban dagiti pasamak

Riknaem ti dalluyon

A partuaten toy anges

Napukawen ti pagbutbutngam a dawel.

Kanitonan a riknaem

Ti supapak dagiti sakripisiom

Lipatem pay ti agdama

Ti lubong a biagmo

Bay-am a lapunosen

Ti panakapnek ta kinataom

Ti ayat a mangsarabo

Agserbi a kired ken tibker

Sidadaanto latta’t takiag

Nakidser a barukong

A pagapunam ken pagsadagam.

Advertisements

4 thoughts on “MAYSA NGA AGSAPA ITI BIAG TI AYAT NI IMNAS

  1. Anyan a pintas ti daniw mo kabsat.
    Maragsakannak unay a makabasbasa iti kakastoy a daniw. Nu aggapu ti kaunggan ti puso ket iyebkas iti nakaiyanakan a sao, anyan a rag-o ti marikna ti puso.Naglitnaw unay, nabagas, a sasao….

    AGBIAK DAGUITI ILOCANO!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s