Kankanaey Song

When DZTP Radio Tirad Pass, Seventh Day Adventist, Citizen Involvement and Services, and Club 693, the ladies of Battawang, Dinwede West, Cervantes, Ilocos Sur rendered us this song to show their appreciation to us. I entitled it An-ac Ay Man Sursuro.

An-ac ay man sursuro es-estanyo nan ublayo
Encayo an-anusan ando-ando ay danan
Baneg yatan rigat ay panlasatan
Tan si sak-en pay didan di encayo pantalcan.
II
Adiyo maneg-egyat tan sak-en di man-apat
Estinyo ay itantan tan sak-en di mangidandan
Sursuron Jesu-Cristo indandan kas dacayo
Tan siya nay kalsadayo la ket icotanyo.
III
Estinyo ay pasilyo ay eg-eg nanyo
Bareng no maad-ado parabor en dacayo
Maencayo mantamang nandidid mang-ay danan
Sey inyo pangilaan, kabsat ay marigatan.
IV
Encayo ikararagan, duwanyon ikantaan
Ta ma inna maawatan et adi mansigsig-ang
Encayo isursuro sin ili ay datnganyo
Ta enda maawatan danan si kaisalakan.

3 thoughts on “Kankanaey Song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s