Pagayam

Bayat panagdakkelko diak pulos ninamnama
A makasarakak napudno a pagayam a kas kenka
Sumangbay man adu a pannubok sarangatenta latta
Ania man a problema solbarenta amin ida.

Pagayam nga inpategko nasursurok ngem kabsat
Kadduak a nangbukel naidumduma nga arapaap
Arapaap a simple ken nalaka a matayab
Ta kas kababa ta maabot ni pugo a tumatayab.

Ngem saan a natungpal dagidi nga arapaap
Gapu ni pagayam napanen iti sabali a biag
Diak pulos ninamnama a kastoy ti pagtungpalan
Inbatinak ni pagayam nga agmaymaysa.

Saanko pulos a malipatan ti patpatgek a pagayam
Kanayonka a laglagipen uray addan sabali pagarian
Agyamanak imbatim a pakalaglagipan
Adu a pammagbaga, ragsak wenno liday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: