Panangugar Festival Ti Santa Maria, Ilocos Sur

panagungarInlunsad ti munisipalidad ti Santa Maria, Ilocos Sur ti bukoddan a panangrambak iti fiesta, daytoy ket naawagan iti Panagungar Festival.

Daytoy ti naammuan iti interview kenni Mayor Thelma Florendo, idi nailunsad ti parambak idi Domingo sabet wenno kalpasan ti semana santa.

“No apay a Rambak Panagungar agsipud ta ti panangrambakmi iti fiesta ket Easter Sunday… daytoy ti gundaway nga ikkanmi ti meaning ti fiestami.” Kinuna ni Dr. Rodrigo Cabato, kameng ti Sangguniang Bayan iti interview kadakuada.

“Daytoy ket kasla renewal of faith… no adda ti renewal of faith, parang masagana ang mga tao… ti kayatna sawen, isu ti panagbalin iti Nalibnos a Santa Maria.” Kinunna pay.

Gapu iti balligi iti umuna a Rambak Panagungar, kinuna met ni Mayor Florendo a daytoy ket agbalinen a tuloy-tuloy.

“Masapul a daytoy ket agtultuloy. Nagad-adu ti tao a nagbuya iti daytoy fiestami” Kinuna ti mayor.

“Tradisionmi ngamin a kalpasan ti semana, isu ti panagfiestami.” Innayonna.
Nadlawan pay ti nagkaadu a tattao, nangruna dagit turista a bimmisita it simbaan ti Santa Maria a nailista kas UNESCO World Heritage Site.

Pakairamanan iti programa a naisayangkat ti Rambak Panagungar ket ti para ken Streetdancing a nagna pay iti simbaan babaen iti yuuli iti 82 nga agdanna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s