Dinto Aggibus A Daniw Ti Imbatim Nga Aweng Ti Naindaklan A Kaaddam

Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009
Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009

Kasasam-itan a musika ti kinaumbi ti malem dagiti malem
Matimud trumpeta dagiti anghel, punipon ngayed-samiweng
Dinto maumag, agindegto iti simbaan ti nakem
Ti sudina agukradto a sabong ti dinto agsardeng a panawen
Kasindaeg sangapaglangitan a parimrim dagiti bituen.
Sadi Gloria nagdappatka iti paludip imnas a malem
Malem a dinandaniwan kararuam iti sam-it panagtaklin
Paltiingna dita pusom nakalamlamuyot nga aweng
Katimbeng pinalibnosmo a kutengteng ni talugading
Kas Laureado a Mannaniw, kinatarakim allon kinatakneng
Aglaplapusanan iti pikapik romantiko nga es-essem.

Maysaka a bannuar iti tangatang ti arte ti dinnniwan
Higante a tugotmo adda iti karinio da Angalo Ken Aran
Atiddog nga anniniwam nagrimat iti lubong ti bukanegan
Ti inspirasionmo naitalali iti agpangpangato a kansion
Duetoyo kenni Dra. Cion a kasindayag apagtamdag a pagbangon.
Kas agkadungngodungngo, sipupuso inin-indayonyo pay
Ti GUMIL Ilocos Sur nga idi 1964 kaippasngay
Kinibkibinyo met iti dayaw, ingget pusaksak ken tarnaw’
Ti GUMIL Filipinas a minuliyo iti liderato a limtaw,
Nagdaliasat iti adu a tawen iti taaw ni kinasin-aw.

Apo Godo, iti kaungganmi addaka, addakanto latta
Kas dinto mabubos a lagip iti indurog ti kinasaniata
Kas dinto aggibus a daniw ti imbatim kadakam’
Nga aweng ti naindaklan a kaaddam

Ruknoy ti GUMIL Ilocos Sur
Hulio 12, 2009

Edilberto H. Angco
Presidente

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: