Uggayam

Ti uggayam ket maysa a kanta wenno chant dagiti naduma-duma a tribu ditoy deppaarna ti amianan.  Ngem narway a daytoy ket panglinglingay ken pangpasangbay kadagiti tattao a sumangbay iti maysa a lugar wenno pagyaman kadagiti nangipaay kadakuada iti pagimbagan.

Mabalin kano nga isayangkat ti uggayam iti uray aniaman nga okasion malaksid laeng iti tiempo ti minantay.

Nupay ad-adda a mangngegan daytoy iti Tingguian, ngem narway pay daytoy nga isayangkat dagiti dadduma a tribu kas koma ti Bago wenno Kankanaey. Dandani amin a lallakay iti upland Ilocandia ket ammona ti ag-uggayam.

uggayam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s