1.2 Milion A Bukel Ti Mangga… ket umad-adu pay

Madlawanyo… no kastoy nga agngalayen ti panagmamangga, ay… karaiwara ti mangga a mabungbungsot laengen iti yanda nga igid ti kalsada, paraangan wenno iti kabanbantayan.

Ania ti napintas nga aramiden… piduten dayta… ken urnongem.

An-annuem ngaruden ngay no addaanka iti maysa punto lima a milion a bukel ti mangga. Ay ket… adu a manga dayta, no kas pangarigan.

Immulam kaka… bareng agbalinto a mango capital ti lugarmo.

Iti probinsia ti Ilocos Sur… immaboten iti 1.2 a milion ti bukel ti mangga ti naurnong ti probinsia ti Ilocos Sur iti panaggatgatang daytoy kadagiti umili iti probinsia ti Ilocos Sur.

… ket umad-adu pay ti sumangsangpet.

Iti programa a Bantay Barangay iti DZTP Radio Tirad Pass, kinuna ni Maricon Espejo, manipud iti opisina ni Gobernador Deogracias Victor Savellano, immaboten iti nasurok maysa a milion ti bukel ti mangga naurnongdan.

Daytoy ket maigapu met laengen iti nabara a pananggundaway dagiti umili iti probinsia iti daytoy a programa ti provincial government.

Sumagmamano kadagiti nagilako ket nagpidot ket kadduada pay ti pamiliada tapno, ad-adu ti maalada. Kas resulta, adda pay maysa pamilia a nakalako iti agarup 6 a sako ti bukel ti mangga.

Maipalagip nga iti interview kenni Gobernador DV, ti probinsia ti aggat-gatang ti bukel ti mangga iti gatad a P.50

Kabayatanna, dagitoy a bukel ti mangga ket mapatubo kas seedlings ken mai-graft kadagiti agbungan a sanga tapno dagitoyto met ti maiwaras kadagiti il-ili. Tree planting… ay ket adda ti paggiananna dagitoy a mangga.

Gapu iti kinaaddu, imbaskagda a nalaklakan ti panaggatangda iti bukel, ngem dagiti addan rusing wenno napatubon ket nanginngina met a magatang iti P1.

Advertisements

2 thoughts on “1.2 Milion A Bukel Ti Mangga… ket umad-adu pay

  1. Danny, uray ta ubingka pay, usarem daytoy a kasla pangiruggian iti future business for profit. Ruggiam itan nga adalen dagiti nadumaduma nga pakausaran ti mangga, manipud no naganus pay(pickled manggo), naluom nga ilako, wenno naluom ket maukisan/urnongen ti lasagna ket ifreezermo para lako kadagiti Bakery nga agar-aramid iti manggo bread. Mabalin pay nga gatangem ket ilako kadagiti agar-aramid ti dried manggo(worldwide business), etc, etc,etc….

    No adda kapitalmo, ruggiamon ti mangaramid ti commercial space nga usarem/to no maadalmo a nasayaat dagita a wagas a pakausaran ti mangga…..

    Good Luck….

  2. actually sir, adda dagiti seedlingsko, ngem paso pay laeng ayanna ta awn pay met ektariak, ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s