Batingew

Image

Sari-Daniw ni Ama Benjamin Martin

 

Adtoy manen ti estoria a nangegmi kadagiti Amma

Naar-aramid idi un-una nga uray pay laeng iti agdama.

Daytoy nga estoria ket nangngek kadagiti lallakay ditoy Daldagan

Maipanggep batingew no pudno a mangiyaw-awan.

 

Kastoy ngarud ti estoria a nangegak,

Adda kano bunggoy taga-Daldagan

Nagpag-ot ti pan-aw idiay sombagan

Idi kano nakaparotdan, rineppetdan, ken agawiddan

Ket bayat a magmagnan tapno agawid idiay Daldagan

Adda kadakuada naud-udi nagrubbuat ta nagala uggot kollipattong a nabubun-as

Ta naimas sagpawan ti tinuno a tukak

Aglalo no maalseman ti bulong ti ariwat.

 

Dinarasna ngaruden ti nagnan a mangkamakam kadagiti kadduana

Pagna-taray kano ti pinamay-anna ngem saan met a makakamakam.

Bayat ti panagnana pagammuan adda metten sigud nagrubuatanna

Pataray manen ti inaramidna a mangsurot iti dalan.

Bayat manen iti panagnana nagsubli metten iti nagparutandan

Sinurotna manen ti nakitana a dalan ngem kaskasdi dina masurotan kakadduana

Pagna lattan a pagna agingga nga adda waig a natuparna

Nagsardeng dita ta mariknanan ti bannogna

Idi iwarasna ti panagkitana, waig metten ti Tocgo ti ayanna.

 

Kasla naglawagen ti panunotna, Tocgo ti ayannan

Makitana metten ti dalan a kumamang Daldagan.

Idi nakasangpet balayda, pagisu met sumangpet ni lakayna

A nagdamag kadagiti kakadduana no apay a di gimmidan.

Ditan nga inyestoriana ti napasamak a panakayaw-awanna

A kasla kano naawan iti panunotna ken nakullaapan panagkitana.

 

Dayta nga estoria nga inpangegmi ita

Ta adda dagiti agkunkuna, pudno ngata

Gaputa ta napadasanda ti nabiktima

Adda met agkunkuna: diak pati, diak kita.

Ngem saan met ngamin a maymaysa

Dagiti agkunkuna a nabiktimda

Gapuna nga ibagada nga adda batingew kunada

A mangyaw-awan ti dalanda.

 

photo image: saluyot

copyright: saluyot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s