KABIT NG NAKARAAN

Naalala ko ang mga araw

Dahon ng kalendaryo ay nagliparan

Sumasagi sa puso’t isip ko

Mga tamis nating nagdaan

Pagmamahalan, sumpaan na walang hanggan

 

Lingid sa aking kaalamn

Ikaw pala’y ina na nang tahanan

Masakit isipin na ika’y salawahan

Masakit na ito’y tanggapin

Pero pagmamahal ko’y mapagparayang turing

Sa puso’t isip ko isa lang naninimdim

Ang kabit, kung magmahal a lintik.

Advertisements

TEXTMATE

Nagkakilala sa teks nag-umpisa

Nagpanggap kang binata

Nagpanggap din akong dalaga

Ginamit pa pangalan ng tiyahing matanda.

Oras ng unang pagkikita

Pumunta ka sa bahay ng aking tita

Kumatok ka at pinagbuksan ng matanda

Tinanong kung ano’ng kailangan nila

Sinabi mo: “itoy ba’ng bahay ni Clarissa?”

“Ako nga, anong kailangan nila?”

Nagulat ka, di inasahan ang nakita

Dali kang nagpaalam

Sa pagmamadali di mo nakita

Malaking kahoy na nakabalandra

Nadapa ka, tumilapon ang bulaklak na dala

Dali kang bumangon, palingon-lingon

Ng matiyak na walang tao

Dali kang umalis na parang wala ako

Sayang textmate, guwapo ka pala!

 

LGA

AYAT ITI IGID TI BAYBAY

Anian a ngayed a buya ti nakaparsuaan

Ti innak naimatangan tunggal sardam

Igid baybay a pagpalpaliwaan

No sumken ti lagip idi kalman.

 

Rabaw kadaratan inta nangbuklan

Ti maysa nga ayat, kari napasingkedan

Apo init a lumlumnek inyabotna a sinilnagan

Dua a parsua nagmaymaysa nga anniniwan.

 

Nagarasaas dalluyon iti panagagepda

Nagsagawisiw ti angin, billit-tsina nagkanta

Bayat linnailo dagiti dua

A nagsugpon pusoda kas maymaysa.

BULAN

 

Wen biagko, inton namleskan

Ket kayatmo subeken kabaelan

Mangalaakto karwahe nga inka pagluganan

Ngem siak kutserona.

Inton addakan ngalay ti dalan

Akupennaka ti alipugpog a kararanggasan

Bay-am a pusipusennaka nga ipangato

Agingga dika makadunsaw-it bulan

Ket itinnagmonto paniolitom

Ta isunto ti pagluganak

Nga umay dita dennam…

Naslag a baggak.

Artep