Ikkis Ti Candon: Marso 25, 1898

Virgilio S. Naungayan
Darapidap, Candon City

Lumabas dagiti tugot iti lanitok dagiti basnot
Iti panawen ti kullayot umukuok nga ut-ot
Rienda ti dangkok alimpatok ti kinarungsot
Gabsuon a tuok nagtalimudok a nakasiglot.

Nagumok dagiti dingraw, kumaw ken bakulaw
Iti ili nga inagaw ginamsaw pati kinapanglaw
Timek ar-araraw nagtagawataw a dung-aw
Nagintek ti am-ammangaw kimmubawbaw ti aligagaw.

Kutkutiman a dagensen nariing dagiti nakem
A kemkem iti gemgem buneng a natadem
Aneng-eng awan buteng nabibinigen a saem
Wayawaya allangonen inadipen ti panawen.

Continue reading “Ikkis Ti Candon: Marso 25, 1898”

Maling Pagmamahal

Midnight Solitaire

Noong una tayong magkita
Nagpakilala at sinabing binata
Tinanong mo ako kung may asawa na
Meron, sagot ko, dahil ‘yon ang tama.

Nagdaan ang araw mula ng makilala
Di na nawala sa isip ang ‘yong mukha
Alam kong mali at hindi tama
Na ika’y isipin sa tuwi-tuwina.

Sa pangalawang pagkakataon nagkita uli tayo
Doon nasagot ang katanungan ko
Kasi di ko maiwasang magalak
Sa pagkikita nating ito.

Continue reading “Maling Pagmamahal”

Hindi Hayop, Hindi Ibon, Sino Ako?

Miss 3R

Ano mang hiwaga sa bundok bumalot
Sa taglay niyang sukal may lihim na sulok
Kuta ng dalita sa patag ay kapos.
Sa sukal na mapanglaw tila mga hayop.

Sa aking dili-dili naghanap ng sagot
Bakit ang kapwa ko doon natutulog?
Sa lamig ng gabi ay nakabaluktot?
Sa sariling bayan ay di makalibot..

Nalilito na rin ang aking himaymay
Nang aking silipin ang batang matapang
Tila isang leon nang aking lapitan
Sa mura nyang isip ang lapis ay punyal.

Continue reading “Hindi Hayop, Hindi Ibon, Sino Ako?”

Dinto Aggibus A Daniw Ti Imbatim Nga Aweng Ti Naindaklan A Kaaddam

Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009
Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009

Kasasam-itan a musika ti kinaumbi ti malem dagiti malem
Matimud trumpeta dagiti anghel, punipon ngayed-samiweng
Dinto maumag, agindegto iti simbaan ti nakem
Ti sudina agukradto a sabong ti dinto agsardeng a panawen
Kasindaeg sangapaglangitan a parimrim dagiti bituen.
Sadi Gloria nagdappatka iti paludip imnas a malem
Malem a dinandaniwan kararuam iti sam-it panagtaklin
Paltiingna dita pusom nakalamlamuyot nga aweng
Katimbeng pinalibnosmo a kutengteng ni talugading
Kas Laureado a Mannaniw, kinatarakim allon kinatakneng
Aglaplapusanan iti pikapik romantiko nga es-essem.
Continue reading “Dinto Aggibus A Daniw Ti Imbatim Nga Aweng Ti Naindaklan A Kaaddam”

Bantay Ansad

Maysaka a napintas a buya
Kas iti maysa a dayag mayarigka
Binaludnak ta kayawmo a nagpaiduma
Uray kasanot’ kangato bantay-barukongmo,
Sang-ataekto latta
Tapno innak imatangan pakabuklam
Nga ingget sadia
No addaak dita alimpatokmo
Umapay kakaimasan a rikna
Ket dagiti arapaapko maabelda
Bantay Ansad, babaen toy tugot-pluma
Adtoyak nga umay kenka umabrasa
Wen, saan nga umdas dagiti balikas
A pangibuksilak pammategko kenka.


Nepo T. Benitez Jr.
San Esteban, Ilocos Sur

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑