Dagiti Agtutubo Idi

Sarindaniw:  Benjamin ‘Ama Ammin’ Martin

 

The tribal children of Bago Tribe are getting ready to perform to Begnas Festival.
The tribal children of Bago Tribe are getting ready to perform to Begnas Festival.

Idi un-unana a tiempo

Dagiti annak nga agtutubo

Adda kabukbukodanda a gunglo

Ken obligasion a puersado.

 

Adda kano kadakuada mangidaulo

A mangiwanwan ken mangisuro

Continue reading “Dagiti Agtutubo Idi”

Who Am I?

Midnight Solitaire

 

Maybe you know me but only by name

But I tell you I am not the same

My own secret is until forever

Telling this to other, it is never.

 

            Someone asked me, who am i

            To give her my name, I can’t deny

            But the true I am is not given

            Doing this maybe I am forgiven.

 

Wherever I go, whatever I do

I myself, I have something to know

Someday, someone to know me we’ll be

When I am already out of this world.

 

            You, to know me want to try?

            I myself, I don’t know who I am.

Somehow I’ve Fallen

Its been quite sometime

Now that I’ve known you

And I’ve realize I’ve grown fond of you

We’ve talked on the phone for hours

And yet we haven’t notice how time pass by

We shared lot of things together

I will treasure them dearly

We’ve laughed at each other jokes

No matter how corny they may seem

Somehow, I know, I’ve fallen.

 

Maycriz R

KAHAPON LANG

Kahapon lang, masayang nagsasama

Mag-asawang akala mo’y di mapaglayo

Ngunit sadyang marupok ang isa’t isa

Di napaglabanan ang mga pagsubok nila.

Kahapon na kay saya

Magising ka na lang sa umaga

Iba na ang kapiling ng sinta.

 

LGA

Ladawan

Ania ti pamuspusak

Ta diak mapusot dita dennam

Ta agbalinak koma a tagabum

Para ikabil la’t sapatos

No mapanka makikulto.

Wenno agbalinak koma nga iskultor

Nalaing nga agaramid ti ladawan

Innak ikitikit piguram

Ket ikabilkanto ditoy sibay.

 

Artep

AYAT ITI IGID TI BAYBAY

Anian a ngayed a buya ti nakaparsuaan

Ti innak naimatangan tunggal sardam

Igid baybay a pagpalpaliwaan

No sumken ti lagip idi kalman.

 

Rabaw kadaratan inta nangbuklan

Ti maysa nga ayat, kari napasingkedan

Apo init a lumlumnek inyabotna a sinilnagan

Dua a parsua nagmaymaysa nga anniniwan.

 

Nagarasaas dalluyon iti panagagepda

Nagsagawisiw ti angin, billit-tsina nagkanta

Bayat linnailo dagiti dua

A nagsugpon pusoda kas maymaysa.

BULAN

 

Wen biagko, inton namleskan

Ket kayatmo subeken kabaelan

Mangalaakto karwahe nga inka pagluganan

Ngem siak kutserona.

Inton addakan ngalay ti dalan

Akupennaka ti alipugpog a kararanggasan

Bay-am a pusipusennaka nga ipangato

Agingga dika makadunsaw-it bulan

Ket itinnagmonto paniolitom

Ta isunto ti pagluganak

Nga umay dita dennam…

Naslag a baggak.

Artep

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑