Apong Ilyan: Kutsero Sa Bagong Panahon

The horse drawn calash line up along the St. Paul Cathedral in Vigan City.
The horse drawn calash line up along the St. Paul Cathedral in Vigan City.

NOONG bata pa ako, madalas ko nang nakikita ko na si Apong Ilyan sa kaniyang pagkakalesa.  Ang Vigan noon ay isang bayan pa lamang.   Matiyaga siyang naghihintay ng sasakay sa sangang-daan ng barangay Simbaan-a-Bassit tsaka inihahatid sa makipot na eskinita ng Mena Crisologo.

Ako noo’y  anim na taong gulang pa lamang.  Ngunit sa mura kong isipa’y nakatatak na ang mga kalesang naghahabulan sa Vigan.  Sa bawat araw na nagdaraan, parang hindi Vigan ang aming lugar kung walang naririnig na yabag ng mga kabayo sa kalsada.

Marami pa sila noon… mag-isa na lang siya ngayon.

Continue reading “Apong Ilyan: Kutsero Sa Bagong Panahon”

APONG ILYAN, AGKALKALESA

(I translated the short story in Tagalog, check out the apong-ilyan-tagalog. In English, avail the service of translate.google.com)

Prologo

UBINGAK pay laeng, makitkitakon ti panagkalkalesa ni Apong Ilyan ditoy Candon; municipalidad pay laeng idi ken di pay masarmingan ti panagtubo dagiti darakkel a nagan ti negosio. Aguray iti pasahero idiay sanggaan iti bario San Pedro sana itulod idiay ili, iti nakipet a kanto iti nagsuopan ti Gaerlan ken Pascua street.

Adduda pay idi: maymaysana itan.

Awan pamiliana, ken dina napadasan ti naaddaan iti asawa. Ni laeng Kalakian ti kabbalayna iti kubo a naipasdek iti nalengleng a sitio ti Barangay Paras. No apay a di nagassawa, isu ti palimedna agpapan ita, ipagarupko lattan a ti deperensiana iti panagna (agsipud ta pil-ok) ti kangrunaan a makagapu.

Adayon a kabkabagiak, ngem nairuamen ti ti ‘apong’ nga awagko kenkuana: kasinged ngamin daydi Apong Andong a tatang ni tatangko. Itugtugotdak no mapanda agruot iti tabtabukol wenno galung-galot iti kataltalunan… ubingak pay idi.

Continue reading “APONG ILYAN, AGKALKALESA”

Blog at WordPress.com.

Up ↑