Dr. Godofredo Reyes, Pakasaritaan

Ladawan ni Dr. Reyes iti provincial capitol ti Ilocos Sur iti panagtakemna kas gobernador
Ladawan ni Dr. Reyes iti provincial capitol ti Ilocos Sur iti panagtakemna kas gobernador

Mangngagas, Mannurat, Beterano Ti Gubat, Politiko, Pintor, Mannurso

Nayanak idi Nobiembre 8, 1918 idiay Santa Maria, Ilocos Sur kada Di0nisio Reyes (maysa a kaunaan a nagturpos a Nurse iti PGH) ken Encarnacion Sebastian (mannursuro).

Mangngas

  • Nagturpos iti Colegio ti Medisina, UP idi 1943 ket maikanem a kangatuan iti Medical Board Examination idi Agosto 1943
  • Nagsanay kinamangngagas iti ilina a nangbangonanna iti Reyes Clinic, bassit nga ospital nga agpaay kadagiti napapanglaw, idi Oktubre 9, 1946, iti aldaw a kasangay ti tatangna.
  • Continue reading “Dr. Godofredo Reyes, Pakasaritaan”

Dinto Aggibus A Daniw Ti Imbatim Nga Aweng Ti Naindaklan A Kaaddam

Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009
Kenka, Dr. Godofredo S. Reyes, Laureado a Mannaniw Ti Ilokandia 1973-2009

Kasasam-itan a musika ti kinaumbi ti malem dagiti malem
Matimud trumpeta dagiti anghel, punipon ngayed-samiweng
Dinto maumag, agindegto iti simbaan ti nakem
Ti sudina agukradto a sabong ti dinto agsardeng a panawen
Kasindaeg sangapaglangitan a parimrim dagiti bituen.
Sadi Gloria nagdappatka iti paludip imnas a malem
Malem a dinandaniwan kararuam iti sam-it panagtaklin
Paltiingna dita pusom nakalamlamuyot nga aweng
Katimbeng pinalibnosmo a kutengteng ni talugading
Kas Laureado a Mannaniw, kinatarakim allon kinatakneng
Aglaplapusanan iti pikapik romantiko nga es-essem.
Continue reading “Dinto Aggibus A Daniw Ti Imbatim Nga Aweng Ti Naindaklan A Kaaddam”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑