Dinakdakan A Langka

dinakdakan a langka
daytoy ti inpasangoda kadakami iti panagturongmi iti Lingaoa, Santa Cruz, I Sur

Kasapulan:
langka, saan a naluom
gita ti niog
laya, lasona, paminta, suka, asin

Pamay-an:
Ilaga ti langka agingga a maluto. Ikkaten ti langka ket ikabil iti mallukong. Ikkan kadagiti pagparaman kas koma ti laya, lasona, paminta, suka ken asin. Kamaudiananna, ikabil ti gita ti niog.

Blog at WordPress.com.

Up ↑