Rabong Pickles

Maysa pay laeng kadagit kaimasan a putahe ni Ilokano daytoy rabong nga atsara.  Nupay maiparpariten ti panagala ti rabong kadagitoy a gundaway ngem adu latta ti mangiliblibas gapu iti naidumduma a ramanna ti kastoy
Maysa pay laeng kadagit kaimasan a putahe ni Ilokano daytoy rabong nga atsara. Nupay maiparpariten ti panagala ti rabong kadagitoy a gundaway ngem adu latta ti mangiliblibas gapu iti naidumduma a ramanna ti kastoy

Dinakdakan A Langka

dinakdakan a langka
daytoy ti inpasangoda kadakami iti panagturongmi iti Lingaoa, Santa Cruz, I Sur

Kasapulan:
langka, saan a naluom
gita ti niog
laya, lasona, paminta, suka, asin

Pamay-an:
Ilaga ti langka agingga a maluto. Ikkaten ti langka ket ikabil iti mallukong. Ikkan kadagiti pagparaman kas koma ti laya, lasona, paminta, suka ken asin. Kamaudiananna, ikabil ti gita ti niog.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑