DJ NG AKING RADYO

Kameah Pearl

 

Sa tuwing sasapit ang oras ng programa mo

Tanging bitbit ko ay ang aking radyo

Malambing boses na inaabangan ko

Na nagpapaganda ng araw ko.

 

Boses mong kay ganda, masarap sa tainga

Ako’y napahanga kahit di pa nakita

Di man kita makita at malayo ka

Parang kapiling ka at laging kasama.

 

Ikaw ang inspirasyon ko,

Maging sa aking trabaho

Wala ang pagod basta boses ay naririnig ko

Sa magandang programa mo DJ ng aking radyo.

Maiparit A Droga

Kameah Pearl
 
Anian nga ulpit dagiti nangpartuat kenka
Ta dida pinanunot ti pagdaksanna
Napateg kadakuada ket kuarta;
Ania ti adda kenka
Apay kayatdaka maiparit a droga
Uray mailako amin a sanikua
Tapno magatangdaka…
Gapu kenka, adu ti nayaw-awan
Adu ti nadadael ti biag, pamilia, salun-at
Nangruna masakbayan dagiti agtutubo
Kaanoka ngata a maungaw
Ditoy lubong a nakaparsuaan
Awan maitedmo a pagsayaatan
No di ket pagdaksan

Pagayam

by Kameah Pearl

 

Bayat panagdakkelko diak pulos ninamnama

A makasarakak napudno a pagayam a kas kenka

Sumangbay man adu a pannubok sarangatenta latta

Ania man a problema solbarenta amin ida.

 

Pagayam nga inpategko nasursurok ngem kabsat

Kadduak a nangbukel naidumduma nga arapaap

Arapaap a simple ken nalaka a matayab

Ta kas kababa ta maabot ni pugo a tumatayab.

 

Ngem saan a natungpal dagidi nga arapaap

Gapu ni pagayam napanen iti sabali a biag

Diak pulos ninamnama a kastoy ti pagtungpalanna

Inbatinakon ni pagayam nga agmaymaysa.

 

Saanko pulos a malipatan ti patpatgek a pagayam

Kanayonka latta a laglagipen uray addan sabali pagarian

Agyamanak imbatim a pakalaglagipan

Adu a pammagbaga, ragsak wenno liday.

Blog at WordPress.com.

Up ↑