Apong Ilyan: Kutsero Sa Bagong Panahon

The horse drawn calash line up along the St. Paul Cathedral in Vigan City.
The horse drawn calash line up along the St. Paul Cathedral in Vigan City.

NOONG bata pa ako, madalas ko nang nakikita ko na si Apong Ilyan sa kaniyang pagkakalesa.  Ang Vigan noon ay isang bayan pa lamang.   Matiyaga siyang naghihintay ng sasakay sa sangang-daan ng barangay Simbaan-a-Bassit tsaka inihahatid sa makipot na eskinita ng Mena Crisologo.

Ako noo’y  anim na taong gulang pa lamang.  Ngunit sa mura kong isipa’y nakatatak na ang mga kalesang naghahabulan sa Vigan.  Sa bawat araw na nagdaraan, parang hindi Vigan ang aming lugar kung walang naririnig na yabag ng mga kabayo sa kalsada.

Marami pa sila noon… mag-isa na lang siya ngayon.

Continue reading “Apong Ilyan: Kutsero Sa Bagong Panahon”

Luvtxt

Aldaw iti Huebes, iti opisina ti St. Stephen Manpower Recruitment Agency, naulimek a nakatugaw ni Katkat iti sanguanan ti lamisaanna a napunno ti papeles. Isuna ngamin ti sekretaria ti nasao nga ahensia. No kastoy nga addan iti laud ti init, bassiten ti matatao iti opisina ta manmano metten ti agap-apply. Intono sumaruno a lawas ket adda manen patayabenda a lima a mapan idiay Qatar, gapuna a ti managerna ket adda iti main officeda iti Makati kadduana dagiti aplikante.

Nangruna ta malem met, agtatakkon iti kuditkuditenna, imbag koma no adda umallatiw manipud iti bangir nga opisina ta pia la a pagsaritaanda iti panagsina da Angel Locsin ken Oyo Boy Sotto. Ngem awan met. Itayna pay laeng pagtayye-tayyeken ti ballpenna iti tamudona.

Continue reading “Luvtxt”

TI DALAN NGA AGSUBLI ITI SURONG

i:  Tawa Iti Agdama

             ASINO ti agkuna a dika naragsak?

     Sika… ni Mr. Benjamin Garcillano, ti mararaem a presidente ken Chief Executive Officer ti Net Holdings Group of Companies, Inc.  Ti pamilia ket manggungundaway iti bileg ti pirak a mangipapaay iti amin a material a banag.  Ti mansion ket nakalinia iti Greenhills idiay Ortigas.  Senador, congressman, bankers, ken businessmen ken uray dagiti artista ket kabaddungalam…

     Kasano koma ti panangibagada a dika  naragsak?

     Dagiti anakmo:  da Randolf ken Veronica ket agbasbasa iti Brent International School.  Dagiti lugan ket nakaparada: manipud iti  modelo a VTEC ti Honda agingga iti  Mark III ti Ford.

     Di kasapulan ni Marian nga asawam nga agtrabaho iti balay ta adda ti tallo a katulonganyo.  Propesora iti Ateneo, ipasnekna laengen ti kina-psychologistna.

Continue reading “TI DALAN NGA AGSUBLI ITI SURONG”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑