Pagayam

by Kameah Pearl

 

Bayat panagdakkelko diak pulos ninamnama

A makasarakak napudno a pagayam a kas kenka

Sumangbay man adu a pannubok sarangatenta latta

Ania man a problema solbarenta amin ida.

 

Pagayam nga inpategko nasursurok ngem kabsat

Kadduak a nangbukel naidumduma nga arapaap

Arapaap a simple ken nalaka a matayab

Ta kas kababa ta maabot ni pugo a tumatayab.

 

Ngem saan a natungpal dagidi nga arapaap

Gapu ni pagayam napanen iti sabali a biag

Diak pulos ninamnama a kastoy ti pagtungpalanna

Inbatinakon ni pagayam nga agmaymaysa.

 

Saanko pulos a malipatan ti patpatgek a pagayam

Kanayonka latta a laglagipen uray addan sabali pagarian

Agyamanak imbatim a pakalaglagipan

Adu a pammagbaga, ragsak wenno liday.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑