Dr. Godofredo Reyes, Pakasaritaan

Ladawan ni Dr. Reyes iti provincial capitol ti Ilocos Sur iti panagtakemna kas gobernador
Ladawan ni Dr. Reyes iti provincial capitol ti Ilocos Sur iti panagtakemna kas gobernador

Mangngagas, Mannurat, Beterano Ti Gubat, Politiko, Pintor, Mannurso

Nayanak idi Nobiembre 8, 1918 idiay Santa Maria, Ilocos Sur kada Di0nisio Reyes (maysa a kaunaan a nagturpos a Nurse iti PGH) ken Encarnacion Sebastian (mannursuro).

Mangngas

  • Nagturpos iti Colegio ti Medisina, UP idi 1943 ket maikanem a kangatuan iti Medical Board Examination idi Agosto 1943
  • Nagsanay kinamangngagas iti ilina a nangbangonanna iti Reyes Clinic, bassit nga ospital nga agpaay kadagiti napapanglaw, idi Oktubre 9, 1946, iti aldaw a kasangay ti tatangna.
  • Continue reading “Dr. Godofredo Reyes, Pakasaritaan”

Punganay Ti Gumil

(Daytoy ti nabagas a panagsarita ni Apo Greg Amano kabayatan iti selebrasion ti maika-44 nga anibersario ti GUMIL Ilocos Sur.  Paset laeng daytoy iti atiddog a panagsaritana,ti dadduma a paset, nangruna ti tartaraudi ket saan pay a nairaman.)

            Uppat a pulo a tawenen ti GUMIL Ilocos Sur, Agosto idi mainaw daytoy, immay da Apo Pelagio idiay balay ket inyawisna ti panagtataripnongmi.  Ket kinunak, apay a sukotantayo pay laeng ti agdama a gimong dagiti mannurat.  Adda metten ti gimong a managanan nga Annak Ni Bucaneg.

            Ngem daytoy a gimong, pinatakder daydi Antonio Encarnacion.

            Ngem maawatak, ta dagitoy dua, Pelagio ken Tony, isuda idi ti malalaki a mannurat iti Bannawag. Agdindinnaerda a mangabak iti primera premio.

            Sarsuelista pay dagiti kaddua daydi Mang Tony. Mapmapanda idiay Bangued.  Saan laeng a panagsuratan.  Agaramidda iti manuskrito ti sarsuela.  Ta ti panagsuratan, saan laeng ti maipablaak iti Bannawag.

            Setiembre, immayda manen.  Ket kinunada, saan met unay a masangsango ni Mang Tony.

            Mangisursuro idiay ni Manong Tony idiay Colegio de Imaculada Concepcion nga isu itan ti Divine World College of Vigan.  Ket kunak, ala umayakto.

            Napanak ket kayatda idin ti panagpipili, ngem kunak, kasano nga agpipilikayo ket awan pay ti pagaladan-linteg a surotentayo. Amangan laeng no dagiti mayat nga agkameng ket apaman a nakapagkamengda, ibagatayto no mano ti bayadanda, agikaydanto. Awan kas tay nalawag, nga ammotayo no ania dagiti pagrebbengan dagiti agkameng ken kasta met nga ammotayo dagiti kualipikasion dagiti rebbengna nga agakem a mangituray ken mangiturong daytoy a gunglo.

            Gagangay, ugali ti Pilipino, no siasino ti mangiproponir, isu ti pangtedanda ti trabaho. Ket ngarud, annong ti panakaturay, sinuratmi dayta a pagallagadan. Ni Lauden Rosal, estudiante idi iti Ilocos Sur School of Arts and Trades, nakaipablaaken ti dua a saritana idiay Bannawag. Wilfredo Rabang, ken dadduma pay.

            Umuna a Domingo ti Oktubre, idiay daan nga Ilocos Sur Arts and Trades, idiay cultural center, daydiay a parte ti nagtataripnonganmi.  Ket naaprobaran ti pagallagadan, nagbibinnutos dagiti adda.  Ket ni Apo Pelagio Alcantara ti nabotosan a presidente.

            Saan nga immay ni Apo Tony, saan a nakaskasdaaw… maawatanmi.

            Ket napasamak ti panagsapata idiay Rubina’s Terrace, (ayan ita ti Arcelli’s Bakeshop).  Ni Apo Manny Alagar nga isu ti manager ken announcer ti DZVV, isu ti namagsapata kaniami.

            Ket iti dayta a taripnong, nabala-bala ti panakaangay ti umuna a seminar idiay Suso Beach (Santa Maria, Ilocos Sur).  Ket nakiddaw ti panangsangaili kadakami da Apo Godofredo Reyes ken Dedicacion Agatep Reyes.

            Siak ti imuna a napan idiay tapno sabtek ni Apo Juan SP Hidalgo. Ket idi madamdama bassit, simmangpet met ni Apo Constante Casabar.  Ket iti dayta a taripnong, napanunot ni Apo Hidalgo a nasayaat koma no kada probinsia ket adda Gumilna.

            Ket kalpasanna dayta a taripnong, bulan ti Desiembre, nabuangay ti GUMIL Urdaneta, aginggana a nagsaknap iti kada probinsia ti Gumil.  Ket idi 1968, nainaw ti GUMIL Filipinas.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑