Dinakdakan A Langka

dinakdakan a langka
daytoy ti inpasangoda kadakami iti panagturongmi iti Lingaoa, Santa Cruz, I Sur

Kasapulan:
langka, saan a naluom
gita ti niog
laya, lasona, paminta, suka, asin

Pamay-an:
Ilaga ti langka agingga a maluto. Ikkaten ti langka ket ikabil iti mallukong. Ikkan kadagiti pagparaman kas koma ti laya, lasona, paminta, suka ken asin. Kamaudiananna, ikabil ti gita ti niog.

Sonia Andaya, OFW

Awan ti sabali a kalikagumna iti panagbiag, no di ti panangilung-aw iti kinarigat ti pamiliana. Mapaglupos ti bolo a pagtaengan iti sementado a balay, mapagadal dagiti tallo nga annakna a mangitunda kadakuada iti naraniag a masakbayan, ken maikkan iti nalawa nga aangsan ti nagannak kenkuana.

Continue reading “Sonia Andaya, OFW”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑